12. 4. 2017 INSPIRE monitoring 2017 (od roku 2016)

V súvislosti so zabezpečením procesu INSPIRE monitoringu zriaďovania a používania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie v zmysle Zákona č.362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI) Ministerstvo životného prostredia poskytuje usmernenie k zabezpečeniu INSPIRE monitoringu pre Slovenskú Republiku pre rok 2017 s zohľadnením zmien od roku 2016.

23. 3. 2017 Prieskum dopytu po datasetoch a API

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len "ÚSV ROS") spúšťa prieskum dopytu po najžiadanejších datasetoch verejnej správy a otvorených aplikačných programových rozhraniach elektronických služieb verejnej správy.

15. 3. 2017 EU INSPIRE konferencia 2017

V termíne 4.-8.9.2017 bude vo Francúzkom Štrasbugu a Nemeckom Kehle prebiehať 11. ročník európskej INSPIRE konferencie. Dva dni konferenčných workshopov sa uskutočnia 4.-5.9.2017 v priestoroch Univerzity aplikovaných vied v Kehle a tri dni samotnej konferencie 6.-8.9.2017 následne na druhej strane rieky Rýn v konferenčnom centre Štrasburgu.

6. 3. 2017 Inspirujme se...2017 - sumarizácia konferencie

V dňoch 14. – 15. 2. 2017 sa v Prahe konala konferencia Inspirujme se...udržitelností s rozšírením pôvodného Česko - Slovenského záberu na medzinárodný.

6. 2. 2017 Novela vyhlášky NIPI

Dňa 01.02.2017 vstúpila do platnosti Vyhláška č. 12/2017 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 16. januára 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

1. 2. 2017 Nové INSPIRE technické usmernenia

Na konci roku 2016 Európska komisia informovala o zverejnení nových technických usmernení k problematike metaúdajov, pozorovania a merania, ukladacie služby a služby, ktoré umožňujú spustenie služieb priestorových údajov.

17. 1. 2017 Inspirujme se 2017 + ATTRACTIVE DANUBE

Po prestávke v roku 2016 si Vás dovoľujeme pozvať na tradičnú česko-slovenskú konferenciu Inspirujme se... s podtitulom udržateľnosťou, ktorú CENIA, česká informační agentura životního prostředí organizuje spoločne s SAŽP, Slovenskou agentúrou životného prostredia.

2. 12. 2016 15.12.2016: Finalizácia pripomienkovania IS RPI

Na základe pripomienok a podnetov získaných v rámci procesu pripomienkovania Informačného systému Registra priestorových informácií (IS RPI), správca IS RPI (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) v spolupráci s dodávateľmi predĺžuje termín ukončenia procesu pripomienkovania do 15.12.2016.

21. 11. 2016 Ortofotomapa na národnom geoportáli

Nová podkladová vrstva: Ortofotomapa na národnom geoportáli

10. 11. 2016 Pripomienkovanie Registra priestorových informácií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ponúka užívateľom Informačného systému Registra priestorových informácií (IS RPI) možnosť pripomienkovania funkcionality a obsahou prostredníctvom zdokumentovania problémov a návrhov vylepšení do 30.11. 2016.

27. 10. 2016 MIG-T meeting #34 - prvé závery a aktivity

V termíne 26-27.10.2016 sa konal v Talianskej Ispre druhý "physical" míting INSPIRE MIG-T v tomto roku. Sumár hlavných záverov a aktivít bol sprístupnený.

12. 9. 2016 Novela vyhlášky NIPI v medzirezortnom pripomienkovaní

Vo väzbe na zosúladenie legislatívy s technickými nástrojmi na jej podporu (register priestorových informácií) a zapracovanie záverov bilaterálneho rokovania s Európskou komisiou, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá materiál na Medzirezortné pripomienkové konanie s termínom do termínu 03.10.2016.

19. 7. 2016 Program Konferencie INSPIRE 2016 zverejnený

Kompletný program konferencie INSPIRE 2016, ktorá bude tento rok prebiehať v Španielskej metropole Barcelona v termíne od 26 do 30.septembra 2016 bol práve zverejnený.

29. 6. 2016 Druhé zasadanie KR NIPI v roku 2016

Zasadanie Koordinačnej rady NIPI sa uskutočnilo v priestoroch MŽP SR dňa 26. apríla 2016.

15. 5. 2016 Eastern European GI N2K Workshop at the National GIS Conference

Dňa 26.05.2016 sa bude v Maďarskom Debrecíne Eastern European GI-N2K Workshop spojený národnou GIS Konferenciou s cieľom prezentovať doterejšie výstupy projektu GI N2K.

10. 5. 2016 Konzultácia k Návrhu SK INSPIRE Reportu 2016

V súvisloslosti s plnením INSPIRE reportingovych povinností ako aj vo väzbe na sumarizáciu implementácie INSPIRE za obdobie rokov 2013-2015 Slovenská republika pripravila INSPIRE Report 2016. Jeho návrh predkladáme k verejnej konzultácii s termínom zaslania pripomienok do 13.05.2015

27. 4. 2016 Konzultácia k SK INSPIRE Action Plan 2016 - 2021

Slovenská republika pripravila na základe zaverov bilaterálneho rokovania s Europskou komisiou Akčný plán implementácie INSPIRE pre obdobie rokov 2016-2021. Jeho návrh predkladáme k verejnej konzultácii s termínom zaslania pripomienok do 09.05.2015

20. 4. 2016 Dotaznik k rozšíreniam INSPIRE údajových modelov

Geonovum v spolupráci s JRC , EEA a DG Environment, iniciovalo projekt, pre vypracovanie usmernenia pre rozšírenie údajových modelov INSPIRE. Prvým krokom je prieskum zameraný na zber informácií o existujúcich rozšíreniach.

9. 3. 2016 JRC webinár implementácie INSPIRE v SR

Dňa 10.03.2016 v termíne od 10:00-11:30 CET bude realizovaný spoločný webinár Dánska a Slovenskej republiky o implementácii Smernice INSPIRE.

9. 2. 2016 Konzultácia k Abstract Test Suites (ATSs)

Séria návrhov Abstraktných Testovacích Zostáv (Abstract Test Suites (ATSs)) je v súčasnosti k dispozícii ku konzultácii pre nasledovné Technické usmernenia: Metadata (for discovery) Metadata (for interoperability) Discovery services View services (WMS, WMTS) Download services (Atom, WFS)

26. 1. 2016 Verejná konzultácia SK Open Data Stratégie

Dňa 22.01.2015 bol prostredníctvom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) sprístupnený na verejnú konzultáciu dokument "Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy SR".