Implementácia

Proces implementácie INSPIRE 2007/2/EC predstavuje praktickú realizáciu legislatívneho rámca definovaného výstupmi z procesu transpozície. Inými slovami Implementácia by mala priniesť tak dlho očakávané hmatateľné výstupy, ktoré by mali napomôcť všetkým užívateľov priestorových informácií.

Technické a legislatívne rámce praktickej implementácie budú pre jednotlivé okruhy určovať implementčné pravidlá, ktoré stanovia východiská pre napĺňanie požiadaviek ustanovených Smernicou. Implementačné pravidlá sú vydávané buď formou nariadení  (Regulation) ako napríklad Nariadenie o Metadátach alebo rozhodnutí komisie (Commission Decision) napríklad Monitoring a reporting.

GitLab kolaboratívny priestor na podporu implementácie INSPIRE v Slovenskej republike.