O INSPIRE

INSPIRE je iniciatívou Európskej komisie a členských štátov Európskej únie ako aj EFTA krajín. Rovnomenná smernica Európskej komisie a Rady (2007/2/ES) vstúpila do platnosti 14. marca 2007 s cieľom vytvoriť európsky legislatívny rámec potrebný na vybudovanie európskej infraštruktúry priestorových informácií. Stanovuje všeobecné pravidlá pre vybudovanie tejto infraštruktúry predovšetkým na podporu environmentálnych politík a politík, ktoré majú dopad na životné prostredie. Hlavným cieľom INSPIRE je zabezpečiť sprístupnenie veľkého množstva kvalitných a štandardizovaných priestorových informácií na úrovni Spoločenstva a na všetkých úrovniach členských štátov.

Základné princípy INSPIRE:

  • údaje sú zbierané iba raz a na takej úrovni kde sa to deje najefektívnejšie
  • možnosť bezproblémovo kombinovať priestorové údaje z rôznych zdrojov a zdieľať ich medzi mnohými užívateľmi a aplikáciami
  • priestorové údaje vytvárané na jednej úrovni štátnej správy a používané ďalšími úrovňami
  • priestorové údaje budú dostupné za podmienok, ktoré nebudú obmedzovať ich rozsiahle používanie
  • jednoduchšie vyhľadávanie dostupných priestorových údajov, vyhodnotenie  vhodnosti ich použitia na daný účel a sprístupnenie informácie za akých podmienok je možné tieto údaje použiť


Transpozičná fáza, ktorá začala vstupom Smernice do platnosti, je časovým obdobím počas ktorého sú členské štáty povinné transponovať smernicu do národných legislatív a súčasne musí vzniknúť implementačný plán pre splnenie požiadaviek stanovených textom smernice do roku 2013.

Implementácia smernice definuje konkrétne spôsoby napĺňania požiadaviek stanovených smernicou a bezprostredne nadväzuje na jej transpozíciu. Lehota pre implementáciu smernice je v prípade príloh I. a II. Smernice dva roky a v prípade prílohy III. päť rokov. Lehoty začínajú bežať od chvíle schválenia implementačných pravidiel, ktoré budú schvaľované počas rokov 2008 – 2009.