Vykonávacie predpisy

Ide o právne predpisy, ktoré spresňujú legislatívne požiadavky smernice INSPIRE a sú priamo aplikovateľné v legislatívnom rámci Slovenskej republiky (nie je potrebné ich transponovať do národnej legislatívy):

Aktualizovaný zoznam vykonávacích predpisov na webovom sídle INSPIRE Európskej komisie.