Environmentálna infraštruktúra priestorových údajov

 UML model katalógu tried prvkov

Aktuálna verzia

Navrhovaná verzia

Poznámka
1.0   Úvodná verzia reflektujúca obsah pôvodného Katalógu objektov MZP SR

 1.0

1.0.3.017

Verzia s úpravami identifikovanými na stretnuti 21.05.2015 na VÚVH Bratislava