28. 12. 2010 Stretnutie INSPIRE Committee v Bruseli

Dňa 16.decembra sa v Bruseli uskutočnilo 7. stretnutie INSPIRE Committe. Slovenská republika mala na stretnutí svoje zastúpenie.

28. 12. 2010 Schéma pre transformačné sieťové služby

Na nasledovnom linku môžete nájsť viacero dokumentov súvisiacich so schémou pre transformačné sieťové služby vrátane informatívneho videa o tejto tematike.

28. 12. 2010 Nové INSPIRE vykonávacie predpisy

V oficiálnom vestníku EC boli zverejnené schválené vykonávacie predpisy pre sieťové služby ukladacie a transformačné a doplnok vykonávacích predpisov pre interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov

4. 12. 2010 Súradnice pre Geografické ohraničenie SR od ÚGKK

Jedným z výstupov 2. workshopu bola ponuka Úradu geodézie, kartografie a katastra na zverejnenie súradníc Geografického ohraničenia - Bounding boxu pre Slovenskú republiku

3. 12. 2010 Závery druhého wokshopu expertov pre NIPI

Ako sme Vás už na našich stránkach informovali, dňa 18. novembra SAŽP zorganizovala druhý workshop technických expertov pre národnú infraštruktúru pre priestorové informácie. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch SEV v Modre - Harmónii

26. 11. 2010 Zverejnenie výsledkov INSPIRE Monitoringu a reportingu

Európska komisia zverejnila na svojich stránkach výsledky monitoringu a reportovacie správy za rok 2009 všetkých členských štátov vrátane anglických prekladov

22. 10. 2010 SAŽP pripravila riešenie pre metaúdaje

V zmysle platnej INSPIRE Roadmap a Zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie je potrebné aby členské štáty EU do 3.12.2010 pripravili metaúdaje opisujúce súbory priestorových údajov podľa príloh I. a II. Smernice o INSPIRE.

21. 10. 2010 2. workshop expertnej skupiny NIPI

Slovenská agentúra životného prostredia - Centrum environmentálnej informatiky pripravilo ďalší z cyklu workshopov k tématike INSPIRE/NIPI.

30. 9. 2010 INSPIRE povinné osoby

Problematika určenia povinných osôb za jednotlivé témy príloh Smernice o INSPIRE je kľúčovou otázkou pre budovanie INSPIRE na Slovensku. Jednoznačná identifikácia zodpovednosti za správu, a aktualizáciu priestorových údajov je potrebná pre ďalší rozvoj budovania infraštruktúry priestorových údajov na Slovensku.

28. 9. 2010 Závery prvého wokshopu expertov pre NIPI

Ako sme Vás už na našich stránkach informovali, v dňoch 21. - 22. septembra SAŽP zorganizovala prvý workshop technických expertov pre národnú infraštruktúru pre priestorové informácie. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch SEV v Modre - Harmónii

6. 9. 2010 SAŽP povedie GIS sekciu v druhý deň kongresu ITAPA 2010

Na popoludnie druhého dňa 9. ročníka medzinárodného kongresu ITAPA, ktorý sa uskutoční od 9. do 10.11.2010 v bratislavskom hoteli Crowne Plaza, je vyhradený čas aj na prezentácie o uplatňovaní priestorových dát vo verejnej správe v samostatnej sekcii pod gesciou Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).

31. 8. 2010 1. workshop expertnej skupiny NIPI

V termíne 21. a 22. septembra sa uskutoční 1. workshop expertnej skupiny pre podporu implementácie Zákona č. 3/2010.

16. 8. 2010 Medzinárodná konferencia o infraštruktúrach pre priestorové informácie SDI 2010

sa bude konať od 15. do 17.septembra 2010 na FON University v Skopje, Macedónsko.

16. 8. 2010 Výberové konanie pre "vývoj technických zložiek INSPIRE geoportálu na úrovni Európskej únie"

JRC nedávno zverejnila Výberové konanie na "vývoj technických zložiek INSPIRE geoportálu na úrovni Európskej únie"

12. 8. 2010 Odoslanie výsledkov pripomienkovania SK verzie zoznamu kódov

Dňa 5.8.2010, boli Európskej prekladateľskej agentúre odoslané pripomienky k prekladom INSPIRE vykonávacích predpisov - zoznamu kódov.

9. 8. 2010 Preklady vykonávacích predpisov pre sieťové služby ukladacie a transformačné sú k dispozícii

Preklady návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č 976/2009, pokiaľ ide o sieťové služby sťahovacie a transformačné sú teraz k dispozícii v jazykoch Spoločenstva.

29. 7. 2010 Návrhy SK verzie zoznamu kódov

Prekladateľská služba Európskej komisie dokončila preklad INSPIRE nariadenia o interoperabilite súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov - zoznamu kódov, ktoré bolo odhlasované počas posledného zasadnutia výboru 17. júna 2010

29. 7. 2010 Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Posledná novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy bola 8. júla 2010 publikovaná v Zbierke zákonov. Novela bola vydaná v úplnom znení so všetkými prílohami ako nový výnos č. 312/2010 Z. z.

26. 7. 2010 Krakovská deklarácia o INSPIRE

Krakovská deklarácia o INSPIRE bola schválená na záverečnom zasadnutí konferencie "INSPIRE ako rámec pre spoluprácu" konanej 23 - 25 júna 2010 v Krakove

1. 7. 2010 INSPIRE Conference 2010 v Krakove

V dňoch 22. – 25. júna sa v krásnom meste Krakov uskutočnila INSPIRE Konferencia 2010

29. 6. 2010 Návrh nariadenia komisie na zmenu Nariadenia o interoperabilite súborov a služieb priestorových údajov

Na stránkach JRC EC bol zverejnený návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie Komisie pre interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov.

28. 6. 2010 Aktualizovaná verzia Generického konceptuálneho modelu

Aktualizovaná verzia Generického konceptuálneho modelu bola uverejnená (v 3.3)

28. 6. 2010 Revidovaná verzia technických pokynov pre metaúdaje

Revidovaná verzia (1.2) Technických pokynov pre INSPIRE metaúdaje bola publikovaná na stránkach JRC EC. Dokument zahŕňa aj zmeny vo verzii 1.1.

28. 6. 2010 Správa z technickej analýzy INSPIRE Transformačných sieťových služieb

Táto správa dokumentuje popredné technológie a existujúce normy týkajúce sa transformácie dátových modelov a sieťových služieb relevantných pre technické pokyny k požiadavkám na INSPIRE transformačné služby - Transformation Network Service (TNS).

10. 6. 2010 Odporúčané postupy pre zdieľanie súborov a služieb priestorových údajov.

INSPIRE drafting Team pre zdieľanie súborov a služieb priestorových údajov v spolupráci s Európskou komisiou vypracovali dokument zameraný na prezentovanie príkladov postupov vzájomného využívania súborov a služieb priestorových údajov. Dokument obsahuje príklady z krajín ako Rakúsko, Belgicko, Nórsko, Kanada a mnohých iných

20. 5. 2010 Program INSPIRE Conference 2010, Krakow

Podrobný program INSPIRE Conference 2010, ktorá sa uskutoční 23. - 25.6 2010 v poľskom Krakowe bol zverejnený na stránkach INSPIRE JRC

18. 5. 2010 Vyhodnotenie pripomienkovania SK prekladov vykonávacích predpisov

Dňa 14.5.2010 Slovenská agentúra životného prostredia odoslal Európskej komisii výsledky pripomienkovania slovenských prekladov vykonávacích predpisov pre interoperabilitu údajov a sieťové služby

18. 5. 2010 INSPIRE monitoring a reporting - odoslanie správy

Dňa 14.5.2010 bola Európskej komisii odoslaná prvá správa z INSPIRE Monitoringu a reportingu

5. 5. 2010 Usmernenie pre INSPIRE Nariadenie o prístupe k súborom a službám

Usmernenie pre INSPIRE Nariadenie o prístupe k súborom priestorových údajov a službám priestorových údajov (Data sharing) bolo zverejnené na stránkach JRC.

21. 4. 2010 Návrhy SK verzií nových Vykonávacích predpisov

Dňa 20.04.2010 boli zástupcovi SR v INSPIRE Committee na základe záverov 5. zasadnutia INSPIRE komitologického výboru zaslané na pripomienkovanie návrhy slovenského prekladu nových INSPIRE Vykonávacích predpisov (VP)a to VP pre interoperabilitu priestorových údajov a služieb a VP pre sieťové služby (ukladacie a transformačné služby)...

8. 4. 2010 Prijatie ďalších vykonávacích predpisov

Vykonávacie predpisy o prístupe k súborom priestorových údajov a službám

6. 4. 2010 INSPIRE Navrhovaný koncepčný model

Nová pracovná verzia Navrhovaného koncepčného modelu bola uverejnená na oficiálnych stránkach INSPIRE...

6. 4. 2010 Workshop INSPIRE@SK InfoDay II

dňa 30. marca 2010 v priestoroch ŠGÚDŠ v Bratislave prebehlo už druhé stretnutie pod názvom INSPIRE@Sk InfoDay II, ktoré opäť organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR.

18. 2. 2010 Výzva na vyjadrenie záujmu

9.2.2010 bola spustená výzva pre záujemcov pre zaradenie do zoznamu kandidátov (individuálne osoby, verejné alebo súkromné organizácie, konzorciá alebo zoskupenia prevádzkovateľov služieb), ktorých úlohou bude asistovať INSPIRE Komisii v kontexte INSPIRE Smernice a príslušných vykonávacích predpisov a technických príručiek.

16. 2. 2010 Prieskum užívateľských požiadaviek pre prílohy II. a III. Smernice

tento prieskum je adresovaný SDI komunitám pracujúcim v rozsahu príloh II. a III. Smernice o INSPIRE a umožňuje vyjadriť požiadavky pre budúci obsah dátových špecifikácii pre tieto prílohy.

26. 1. 2010 1. február - deadline pre predkladanie abstraktov

výzva na zasielanie abstraktov pre INSPIRE konferenciu v Krakove

26. 1. 2010 Aktualizovaná verzia Príručky pre INSPIRE Monitoring a Reporting.

aktualizovaná verzia príručky pre MaR

13. 1. 2010 Zákon o NIPI v Zbierke zákonov

Zverejnenie zákona o NIPI

8. 1. 2010 Oprava Nariadenia o metaúdajoch

Zverejnenie opravy textu Nariadenia o metaúdajoch