9. 11. 2011 Zloženie Koordinačnej rady NIPI

Jednotlivé ministerstvá delegovali svojho zástucu do Koordinačnej rady NIPI.

7. 11. 2011 Úvodné rokovanie Expertnej skupiny NIPI

22.11. 2011 sa uskutoční úvodné rokovanie Expertnej skupiny NIPI.

30. 10. 2011 Konferencia "Inspirujme se..." 2011

Pozývame Vás na ďalší ročník konferencie Inspirujme se... 2011 za hojnej účasti expertov Slovenskej agentúry životného prostredia.

30. 10. 2011 Vyhláška k Zákonu 3/2010 Z.z. v Zbierke zákonov

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie je zverejnená v Zbierke zákonov.

30. 10. 2011 Národná infraštruktúra pre priestorové informácie na kongrese ITAPA 2011

V dňoch 25.-26.10. 2011 bola prezentovaná národná infraštruktúra pre priestorové informácie na kongrese ITAPA 2011 v rámci sekcie "Geografické informačné systémy".

30. 10. 2011 Testovanie údajových špecifikácií II a III

Slovenská agentúra životného prostredia sa aktívne zúčastnila testovania údajových špecifikácií II a III pre JRC EC.

25. 10. 2011 Expertná skupina Koordinačnej rady

Schválením Koordinačnej rady národnej infraštruktúry pre priestorové informácie sa schválila Expertná skupina.

20. 10. 2011 Koordinačná rada

10. októbra 2011 bola oficálne zriadená Koordinačná rada národnej infraštruktúry pre priestorové informácie.

19. 8. 2011 Výsledky monitoringu za rok 2010

Dňa 15.5.2010 bola Európskej komisii odoslaná prvá správa z INSPIRE monitoringu.

25. 6. 2011 Konzultácie k návrhu vykonávacích predpisov o harmonizácii a interoperabilite priestorových údajov v prílohách II. a III. smernice INSPIRE

INSPIRE Tematické pracovné skupiny (TWG), INSPIRE Drafting tím pre interoperabilitu súborov priestorových údajov a INSPIRE tím JRC pre údajové špecifikácie dokončili návrh Špecifikácií údajov pre témy definované v prílohách II a III smernice INSPIRE. Tieto špecifikácie predstavujú podklad pre dodatok k vykonávacím predpisom pre interoprabilitu súborov priestorových údajov tém priestorových údajov uvedených v prílohe II a III Smernice o INSPIRE . Výsledky ich práce sú teraz k dispozícii verejnosti a pre konzultácie na úrovni INSPIRE zainteresovaných strán vo forme návrhu odporúčaní – Guidelines (Verzia 2.0).

23. 6. 2011 Vyhláška k Zákonu 3/2010 Z.z. - medzirezortné pripomienkové konanie

V zmysle požiadavky vyplývajúcej z § 14 Zákona 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie sa 15.6. začalo medzirezortné pripomienkovanie vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu.

5. 5. 2011 Vyhláška k Zákonu 3/2010 Z.z. - interné pripomienkové konanie

V zmysle požiadavky vyplývajúcej z § 14 Zákona 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie sa v mesiaci marec tohto roku začali práce na návrhu znenie všeobecne záväzného právneho predpisu - vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu. V apríli bol návrh predložený do interného - vnútrorezortného pripomienkového konania, ktoré bolo ukončené 18. apríla.

28. 4. 2011 Požiadavky na sieťové služby vyhľadávacie a zobrazovacie

V zmysle požiadaviek Európskej komisie vyplývajúcich z platných vykonávacích predpisov a Smernice o INSPIRE je potrebné aby členské štáty zabezpečili funkčné sieťové služby vyhľadávacie a zobrazovacie.

26. 4. 2011 Výzva na účasť na testovaní

Výzva pre účastníkov testovania dátových špecifikácií pre prílohy II. a III. Smernice o INSPIRE.

31. 3. 2011 Detailný časový harmonogram pre vývoj vykonávacích predpisov pre prílohy II a III. Smernice

JRC na svojich stránkach zverejnilo detailný časový harmonogram pre prijímanie a implementáciu vykonávacích predpisov pre interoperabilitu súborov priestorových údajov pre prílohy II. a III. Smernice o INSPIRE.

31. 3. 2011 Sprístupnená verzia 3.0 technických návodov pre vyhľadávacie a zobrazovacie služby

Pracovná skupina pre počiatočnú prevádzkovú kapacitu (IOC TF) zverejnila verziu 3.0 technických návodov pre zobrazovacie a vyhľadávacie služby ako stabilnú verziu.

22. 3. 2011 II. INSPIRE Data Quality and Metadata Workshop

Dňa 28.2.2011 sa zástupca SR zo SAŽP zúčastnil 2. pracovného stretnutia o Kvalite Údajov (DQ) a Metaúdajoch v INSPIRE, ktoré sa uskutočnilo v Bruseli na DG Environment.

15. 3. 2011 Definované prvky metaúdajov (Národný profil metaúdajov)

Definované prvky metaúdojov (Národný profil metaúdajov) podľa Zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie a súvisiacich právnych predpisov.

3. 3. 2011 Upozornenie na rozsah chybových hlásení INSPIRE validátora na stránke JRC

Upozornenie na rozsah chybových hlásení INSPIRE validátora na stránke JRC pri vyplňovaní položky GEMET kúčové slovo, ktorá určuje príslušnosť datasetu k INSPIRE téme.

1. 3. 2011 Usmernenie k vypĺňaniu INSPIRE metazáznamov

Usmernenie k vypĺňaniu INSPIRE validných metazáznamov podľa INSPIRE vykonávcích predpisov.

25. 2. 2011 Nové metaúdajové povinné položky podľa INSPIRE

Usmernenie k vypĺňaniu INSPIRE povinných položiek podľa NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010.

15. 2. 2011 Slovenská agentúra životného prostredia sprístupnila nový server pre webové služby NIPI

Slovenská agentúra životného prostredia sprístupnila nový server pre webové služby - zobrazovaie, ukladacie, transformačné služby.

11. 2. 2011 Zber údajov o cestnej sieti pre digitálne mapy

Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu Európskej komisie otvorilo verejnú konzultáciu o dostupnosti verejných cestných údajov pre digitálne mapy.

10. 2. 2011 Nová verzia metainformačného systému rezortu ŽP

Slovenská agentúra životného prostredia sprístupnila 1.2. 2011 novú verziu rezortného metainformačného systému.

9. 2. 2011 Stránka INSPIRE sprístupnená už aj na vládnej subdoméne

Stránka INSPIRE sprístupnená už aj na vládnej subdoméne http://inspire.gov.sk.

8. 2. 2011 Nové vykonávacie predpisy

V oficiálnom vestníku Európskej komisie bolo zverejnené Nariadenie Komisie (EÚ) č. 102/2011 zo 4. februára 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov - zoznam kódov.