Expertná skupina Koordinačnej rady25.10.2011

Schválením Koordinačnej rady národnej infraštruktúry pre priestorové informácie sa schválila Expertná skupina.

Koordinačná rada, si pre účely praktickej a technologickej implementácie svojich rozhodnutí zriadila expertnú skupinu.

Expertná skupina sa skladá z odborných pracovníkov nominovaných povinnými osobami.

Expertná skupina pripravuje podklady pre koordinačnú radu na základe úloh vyplývajúcich z rokovaní koordinačnej rady a predkladá ich na rokovaní koordinačnej rady.

Rokovania expertnej skupiny zvoláva Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá koordinuje činnosť expertnej technickej skupiny.

Z rokovaní expertnej skupiny zástupca Slovenskej agentúry životného prostredia vytvára zápis o ktorom písomne informuje všetkých členov koordinačnej rady.