II. INSPIRE Data Quality and Metadata Workshop22.3.2011

Dňa 28.2.2011 sa zástupca SR zo SAŽP zúčastnil 2. pracovného stretnutia o Kvalite Údajov (DQ) a Metaúdajoch v INSPIRE, ktoré sa uskutočnilo v Bruseli na DG Environment.

Súčasťou stretnutia boli aj prezentácie:

- z projektu ESDIN: DQ modelu, generovania metaúdajov.

- firmy 1Spatial: "Radius Studio" - SW riešenie pre automatizáciu DQ, pravidlovo orientované.

- pracovnej skupiny GEO-QA4EO: údaje z pozorovania Zeme, indikátory kvality, GeoViQua FP7 projekt.

Zástupcovia krajín EU predniesli správu o stave diskusie k INSPIRE DQ otázkam v ich členskej krajine. Diskusia, ktorá prebieha od druhej polovice roku 2010, sa týka týchto otázok:

- potreba "a priori" cieľov pre kvalitu dát v INSPIRE dátových špecifikáciách?

- potreba ďalších povinných metaúdajových elementov pre špecifické témy?

- ako najlepšie generovať metaúdaje o kvalite údajov transformovaných pre INSPIRE?

- ako popísať "konformitu" údajovej sady? apod.

Diskusia a predbežné závery sa týkali konsenzu v týchto bodoch:

 1) Terminológia: používať čo najviac ISO normu, zaradiť pojmy kvality údajov do slovníka INSPIRE.

2) Doplniť INSPIRE GCM (General Conceptual Model) záležitosťami kvality údajov / modelom kvality? Rozvoj formálneho INSPIRE DQ modelu nie je v súčasnosti prioritou, možno v GCM v3.0.

3) a priori DQ požiadavky: v údajových špecifikáciách sa nebudú pridávať ďalšie a priori DQ požiadavky. Prísnejšie odporúčania môžu byť formulované pre referenčné dáta.

4) Návrh ISO 19157: môžeme ho používať.

5) Generovanie "DQ" Metaúdajov pre INSPIRE: Používajte originálne metaúdaje plus popis krokov v "MD_Lineage", popisujúci transformácie potrebné na dosiahnutie konformity s INSPIRE.

6) Lineage (postupnosť): Môže sa používať vo forme voľného textu. Príprava a používanie jednoduchej šablóny sú silne odporúčané.

7) Samostatná správa (o kvalite údajov): Nepodávať všetky DQ informácie v tejto správe, inak bude príliš rozsiahla. Ak konkrétny prvok metaúdajov podáva vyčerpávajúce informácie, nemali by sa opakovať v samostatnej správe. "DQ_DescriptiveResult" sub-element z návrhu normy ISO 19157 je odporúčaný.

8) Pozičná presnosť: je len jeden z možných prvkov DQ, ktoré môžu byť viac či menej významné v závislosti na téme.

9) Konformita (Zhoda): Údajové súbory s menším počtom feature typov (objektov) - nie sú konformné. Údajové súbory s väčším počtom feature typov (objektov) sú konformné, aj keď sa GML schémy pri porovnaní javia ako ne-konformné.

Tieto body budú ešte pripomienkované a po konečnej úprave posunuté napr. ku INSPIRE tematickým pracovným skupinám (TWG) pre konkrétne aplikácie.