Koordinačná rada20.10.2011

10. októbra 2011 bola oficálne zriadená Koordinačná rada národnej infraštruktúry pre priestorové informácie.

V zmysle rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 10. októbra 2011 bola zriadená  Koordinačná rada národnej infraštruktúry pre priestorové informácie.

Koordinačná rada je poradným orgánom ministra životného prostredia Slovenskej republiky a zriaďuje sa na účely budovania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie podľa zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie a na plnenie úloh vyplývajúcich.

Koordinačná rad ako poradný orgán ministra zastrešuje koordináciu implementácie zákona č. 3/2010 o NIPI.

 

Historicky prvé zasadanie tohoto dôležitého orgánu sa uskutoční 3. novembra 2011 o 13:00 v budove Ministerstva životného prostredia SR. Účasť je podmienená pozvánkou.

 

Koordinačná rada sa skladá zo zástupcov ministerstiev a povinných osôb podľa § 3 zákona:

 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky,
 • Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
 • Združenie miest a obcí Slovenska.

 

Koordinačná rada okrem iného:

 • spracúva podklady, predkladá odporúčania a stanoviská v celom rozsahu kompetencie ministerstva,
 • spracúva komplexné podklady za zastúpené povinné osoby v rámci koordinácie tvorby a prevádzky národnej infraštruktúry pre priestorové informácie,
 • predkladá odporúčania a stanoviská koordinačnej rady povinnej osobe, ktorú zastupuje,
 • predkladá návrh riešenia v prípade pochybností, či ide o povinnú osobu,
 • zabezpečuje koordináciu povinných osôb pri uplatňovaní zákona,
 • monitoruje zriaďovanie a používanie infraštruktúry pre priestorové informácie na účely plnenia povinností ministerstva podľa §12 ods. 3 zákona,
 • v prípade duálneho vedenia informácií povinnými osobami o priestorovom objekte predkladá návrh na určenie zodpovednej povinnej osoby,
 • predkladá návrhy na úpravu existujúcich právnych predpisov,
 • predkladá návrhy národných správ zasielaných Európskej komisii.