Nová verzia metainformačného systému rezortu ŽP10.2.2011

Slovenská agentúra životného prostredia sprístupnila 1.2. 2011 novú verziu rezortného metainformačného systému.

Slovenská agentúra životného prostredia sprístupnila 1.2. 2011 novú verziu rezortného metainformačného systému. Metainformačný systém implementuje  požiadavky aj zákona č. 3/2010.

 

Kompletný prehľad zahrnutej legislatívy nájdete na:

http://enviroinfo.enviroportal.sk/stPage/show/slug/legislativa

 

Prístup na aplikáciu sa nemení a ostáva na:

http://enviroinfo.enviroportal.sk

 

Metainformačný systém, ktorý v sebe zahŕňa implementáciu zákona č. 3/2010 je sprístupnený aj na Envirogeoportáli:

http://geo.enviroportal.sk/sluzby/metaudaje

resp. priamo na:

http://geo.enviroportal.sk/catalog-client

 

V technickom riešení sme sa zamerali kvôli prehľadnosti metainformačného systému na úpravu na dve nezávislé užívateľské rozhrania. Jedno sa venuje metainformáciám o rozhodnutiach a dokumentoch hlavne úradov životného prostredia a druhé rozhranie predstavuje vstup do metainformačného systému pre implementáciu zákona č. 3/2010.

 

Celý komplexný metainformačný systém je budovaný na štandardoch ISO 19 115/119 a ISO 19 139 a je vzájomne prepojiteľný na báze OGC katalógových služieb.