Nové metaúdajové povinné položky podľa INSPIRE25.2.2011

Usmernenie k vypĺňaniu INSPIRE povinných položiek podľa NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1089/2010
z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov prinášia so sebou niektoré zmney v povinných položkách pre metaúdaje:

Článok 13

Metaúdaje potrebné pre interoperabilitu
Metaúdaje opisujúce súbor priestorových údajov zahŕňajú tieto prvky metaúdajov potrebné pre interoperabilitu:


1. Súradnicový referenčný systém: opis súradnicového(-ých) referenčného(-ých) systému(-ov) používaného(-ých) v súbore údajov.


2. Časový referenčný systém: opis časového(-ých) referenčného(-ých) systému(-ov) používaného(-ých) v súbore údajov.
Tento prvok je povinný, len ak súbor priestorových údajov obsahuje časové informácie, ktoré sa nevzťahujú na štandardný časový referenčný systém.


3. Kódovanie: opis konštrukcie(-ií) počítačového jazyka, v ktorom sa špecifikuje reprezentácia dátových objektov v zázname, súbore, správe, pamäťovom zariadení alebo v prenosovom kanále.


4. Topologická konzistencia: správnosť jednoznačne kódovaných topologických charakteristík súboru údajov tak ako sú popísané rozsahom.
Tento prvok je povinný, len pokiaľ súbor údajov obsahuje typy z generického sieťového modelu (Generic Network Model) a nezaisťuje topológiu osi (konektivitu osí) pre sieť.


5. Kódovanie znakov: kódovanie znakov používané v súbore údajov.
Tento prvok je povinný, len keď sa používa kódovanie, ktoré nie je založené na UTF-8.

Bežne používané metaúdajove editory, ktoré používajú povinné osoby umožňujú vytvoriť valídny metaúdajový záznam s vyššie popísanými podrobnosťami.