Nové vykonávacie predpisy8.2.2011

V oficiálnom vestníku Európskej komisie bolo zverejnené Nariadenie Komisie (EÚ) č. 102/2011 zo 4. februára 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov - zoznam kódov.

atribúty 
alebo asociačné roly typov priestorových objektov alebo 
dátových typov

Toto nariadenie slúži na stanovenie technologických podmienok interoperability súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov tým, že stanovuje atribúty alebo asociačné roly typov priestorových objektov alebo dátových typov.

Blizšie informácie o dokumente, jeho anglické a slovenské znenie nájdete tu.