Upozornenie na rozsah chybových hlásení INSPIRE validátora na stránke JRC3.3.2011

Upozornenie na rozsah chybových hlásení INSPIRE validátora na stránke JRC pri vyplňovaní položky GEMET kúčové slovo, ktorá určuje príslušnosť datasetu k INSPIRE téme.

Pri validácii datasetov vyplňovaných v slovenskom jazyku povinné osoby správne uvádzajú kľúčové slovo GEMET v národnom teda v slovenskom jazyku. V prípade, že takýto záznam prechádza validáciou pilotnou implementáciou JRC pre validáciu INSPIRE metaúdajových záznamov http://www.inspire-geoportal.eu/INSPIREValidatorClient/validate.do, validátor vyhlási chybu (Obr.1). Je to spôsobené tým, že validátor nemá implementovanú službu GEMET thesauru, ktorá umožňuje slovenský ekvivalent zvalidovať ako valídny.

Chybové hlásenie sa vyskytuje iba pri validácii datasetov.

Ďalšie informácie a prístupy poskytuje náš odborný tím na t.č. 048 43 74 145 alebo emailovej adrese peter (dot) mozolik (at) sazp (dot) sk.

Obrázok 1: