Usmernenie k vypĺňaniu INSPIRE metazáznamov1.3.2011

Usmernenie k vypĺňaniu INSPIRE validných metazáznamov podľa INSPIRE vykonávcích predpisov.

Vzhľadom k dotazom od povinných osôb ku implementácii niektorých metaúdajových položiek, prinášame usmernenie ako vypĺňať metaúdajový záznam pri niektorých problematických položkách.

Najnovšia verzia INSPIRE validátora - http://www.inspire-geoportal.eu/INSPIREValidatorClient/validate.do, ktorý je pilotnou implementáciou JRC pre validáciu INSPIRE metaúdajových záznamov validuje aj obsah položky "Súlad", časť "Špecifikácia", kde sa uvádza predpis prijatý k jednotlivým komponentom, ako napr. konformita údajov popisovaných MD záznamom k existujúcim údajovým špecifikáciám. Pokiaľ záznam príslúcha k témam ANNEX I, musí byť vyplnená položka "Conformity" k príslušnej téme. Ak tak nie je, validátor vypisuje chybu (Obr.1). Ak ide o popis údajov z tém ANNEX II, alebo ANNEX III, validátor pri absencii elementu "Špecifikácia" vypisuje varovanie a nie validačnú chybu (Obr.2) . Dôvodom je ze proces validácie v tomto prípade (Súlad/Špecifikácia) môže byt realizovaný len voči schváleným vykonávacím predpisom.

Metaúdajový záznam si povinné osoby môžu vyplniť cez on-line pilotnú verziu metaúdajoveho editora JRC - http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEditor/ alebo cez on-line metaúdajový editor Slovenskej agentúry životného prostredia - http://geo.enviroportal.sk/catalog-client/. V prípade INSPIRE validátora treba však podoktnúť, že ak uvedieme názov témy v SK (Chránené územia), tak validátor nebude vypisovat chybu validácie pre špecifikáciu. Toto je implementované len pre AJ.


Bežne používané metaúdajove editory, ktoré používajú povinné osoby umožňujú vytvoriť valídny metaúdajový záznam s vyššie popísanými podrobnosťami.

Ďalšie informácie a prístupy poskytuje náš odborný tím na t.č. 048 43 74 145 alebo emailovej adrese peter (dot) mozolik (at) sazp (dot) sk.

Obrázok 1:

Obrázok 2: