Úvodné rokovanie Expertnej skupiny NIPI7.11.2011

22.11. 2011 sa uskutoční úvodné rokovanie Expertnej skupiny NIPI.

Vzhľadom k niektorým dôležitým miľníkom implemntácie Zákona č. 3/2010 Z.z. o NIPI, sa ešte v novembri uskutoční oficiálne rokovanie Expertnej skupiny NIPI. Po tom ako Koordinačná rada schváli štatút Expertnej skupiny, sa jej členovia spolu aj s ďalšími pozvanými odborníkmi oboznámia s úlohami, ktoré je potrebné ešte vykonať v roku 2011 a 2012 pre naplnenie legislatívnych ustanovení Zákona č. 3/2010 Z.z. a ďalších súvisiacich vykonávacích predpisov.

O ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať.