Vyhláška k Zákonu 3/2010 Z.z. v Zbierke zákonov30.10.2011

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie je zverejnená v Zbierke zákonov.

Po roku intenzívnej práce sa Ministerstvu životného prostredia podarilo schváliť a uverejniť Vyhlášku k Zákonu 3/2010 Z.z. v Zbierke zákonov. Vyhláška je účinná od 1.11. 2011.

V stručnosti prinášame informáciu ako sa vyhláška vyvíjala:

  1. Február – marec 2011 – intenzívne práce na príprave návrhu znenia – konzultácie – vytvorených 10 pracovných verzií
  2. Apríl 2011 návrh znenia predložený do IPK
  3. Máj 2011 schválené OPM
  4. Jún 2011 predložené do MPK

O náročnosti celého procesu svädčí aj to že počas rezortného a medzirezortného konania bolo vznesených 42 pripomienok, z toho zásadných 13.

Okruhy tém riešených vyhláškou:

  • Požiadavky na zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov prostredníctvom možností rozšírenia požiadaviek vyplývajúcich z IP pre národné potreby
  • Podrobnosti o sprístupnení všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných súborov priestorových údajov,
  • Sieťové služby, ktorými sa súbory priestorových údajov vyhľadávajú a sprístupňujú, a ich štandardy
  • Podrobnosti o spoločnom využívaní priestorových údajov a služieb priestorových údajov

Kompletné znenie vyhlášky si môžete stiahnuť na stránke: http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=210450&FileName=zz2011-00352-0210450&Rocnik=2011