Vyhláška k Zákonu 3/2010 Z.z. - interné pripomienkové konanie5.5.2011

V zmysle požiadavky vyplývajúcej z § 14 Zákona 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie sa v mesiaci marec tohto roku začali práce na návrhu znenie všeobecne záväzného právneho predpisu - vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu. V apríli bol návrh predložený do interného - vnútrorezortného pripomienkového konania, ktoré bolo ukončené 18. apríla.

Návrh znenia vykonávacej vyhlášky pripravovalo Centrum environmentalistiky a informatiky SAŽP v úzkej spolupráci Odboru informatiky  a Odboru legislatívy MŽP, do procesu prípravy boli zapojení aj viacerí odborníci z rezortu MŽP SR, zaoberajúci sa problematikou priestorových údajov.

Tento významný dokument má za cieľ spresniť a konkretizovať nasledovné okruhy problémov riešených v samotnom zákone:

  • Opis a rozsah tém priestorových údajov
  • Súbory priestorových údajov,ich interoperabilita a harmonizácia
  • Sprístupnenie súborov priestorových údajov a služieb a obmedzenie ich sprístupnenia verejnosti
  • Sieťové služby

Do interného pripomienkového konania prispelo päť organizácií z rezortu MŽP SR:

Sekcia vôd MŽP SR

 19 pripomienok obyčajných

Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny MŽP SR

1 pripomienka obyčajná

Sekcia environmentálnej politiky, záležitostí EÚ a legislatívy MŽP SR

10 pripomienok obyčajných

Výskumný ústav vodného hospodárstva

23 pripomienok obyčaných/ 2 zásadné

Krajský úrad životného prostredia v Trenčine

1 pripomienka obyčajná

 

 

Pripomienky boli vyhodnotené nasledovne:

 

obyčajných

zásadných

Pripomienok celkovo

54

2

Vyhodnotených pripomienok

54

2

Akceptovaných pripomienok

41

2

Neakceptovaných pripomienok

15

0

 

 

Súvisiace dokumenty na stiahnutie:

Vyhodnotenie IPK  (190 KB)

Dôvodová správa  (130 KB)

Predkladacia správa  (30KB)

Vlastný materiál  (90 KB)

Opis a rozsah tém priestorových údajov
Súbory priestorových údajov,ich interoperabilita a harmonizácia
Sprístupnenie súborov priestorových údajov a služieb a obmedzenie ich sprístupnenia verejnosti
Sieťové služby