15. 11. 2012 Novelizácia zákona 215/1995 č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky predložil v termíne od 23.10.2012 do 14.11.2011 do medzirezortného pripomienkového konania návrh novelizácie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.

13. 11. 2012 Rokovanie KR NIPI 23.10.2012

Dňa 23. októbra sa konalo zasadanie Koordinačnej rady pre NIPI v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

23. 10. 2012 Výsledky monitoringu 2012 za rok 2011

V zmysle požiadaviek Smernice o INSPIRE (článok 21), vykonávacích predpisov pre INSPIRE monitoring a reporting a Zákona NR SR č. 3/2010 Z.z., Slovenská Republika pripravila a odoslala Európskej komisii tretiu správu k INSPIRE monitoringu vývoja implementácie infraštruktúry pre priestorové informácie na Slovensku za rok 2011

4. 10. 2012 Koordinačná rada NIPI opäť pracuje

Fungovanie koordinačnej rady NIPI, vzhľadom na zmeny ktoré sprevádzajú parlamentné voľby, si vyžiadalo aktualizáciu nominácií jednotlivých členov aj vedenia koordinačnej rady. Proces reetablovania tejto medzirezortnej pracovnej skupiny zdarne prebehol a teraz je pripravená pracovať ďalej.

4. 10. 2012 Prvá česko-slovenská INSPIRE konferencia

Slovenská agentúra životného prostredia a CENIA, česká informační agentura životního prostředí a organizujú v dňoch 27.-28.11.2012 vo Vzdelávacom a informačnom centre Floret v Prahe - Průhonice spoločnú česko-slovenskú INSPIRE konferenciu pod názvom Inspirujme se efektivitou.

14. 6. 2012 Technické pravidlá pre tvorbu INSPIRE ukladacích služieb

Na stránkach JRC EC bola vypublikovaná verzia 3.0 technických pravidiel pre vytváranie INSPIRE ukladacích služieb.

18. 5. 2012 Možnosť neformálneho pripomienkovania novely vykonávacích predpisov pre interoperabilitu

EC ponúkla zástupcom jednotlivých členských štátov v INSPIRE Committee možnosť zapojiť sa do procesu prípravy vykonávacích predpisov pre interoperabilitu súborov priestorových údajov, túto možnosť ponúkame aj všetkým povinným osobám na Slovensku.

20. 2. 2012 Prvé stretnutie ES NIPI v roku 2012

12. januára 2012 sa v priestoroch ŠGÚDŠ v Bratislave uskutočnilo stretnutie Expertnej skupiny NIPI.