11. 12. 2013 Novelizácia vykonávacích predpisov pre Annex I až III

Vo vestníku Európskej únie bola zverejnené Nariadenie Komisie (EÚ) č . 1253/2013 z 21. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺň a nariadenie (EÚ) č . 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov. Predmetným dokumentom sa okrem novelizovaných častí všeobecného rámca interoperability a tém z prílohy I smernice INSPIRE, legislatívne definujú požiadavky na údaje definované v prílohách II a III.

11. 12. 2013 Verejná konzultácia INSPIRE implementácie

V súvislosti so strednodobým hodnotením smernice INSPIRE Európska komisia sprístupnila túto verejnú konzultáciu. Jej cieľom je zhromaždiť názory širokej verejnosti a všetkých zainteresovaných strán so zámerom posúdiť, či prebiehajúce opatrenia na vytvorenie infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve podľa smernice INSPIRE 2007/2/ES aj naďalej smerujú k splneniu sledovaných cieľov. Konzultácia je sprístupnená do 24/2/2014.

27. 11. 2013 Nové organizačné subjekty na EÚ úrovni

Finalizácia legislatívno - technického rámca INSPIRE prináša požiadavky na podporu INSPIRE implementácie a zabezpešenia jej ďalšej prevádzky. V zmysle uvedeného Európska komisia iniciovala návrh a po jeho akceptácií aj zriadenie nových organizačných subjektov s cieľom zabezpečiť implementovateľnosť INSPIRE do praxe aj využiteľnosti v rôznych oblastiach.

14. 10. 2013 6. ročník konferencie Inspirujme se…"otvorenosťou"

CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Slovenská agentúra životného prostredia organizujú termíne 27.-28.11.2013 v Bratislave (Hotel Tatra) spoločnú česko-slovenskú INSPIRE konferenciu pod názvom Inspirujme se…"otvorenosťou".

13. 9. 2013 EULF - prieskum využitia a integrácie polohových informácií v rámci e-Governmentu

Spoločné výskumné centrum Európskej únie iniciovalo prostredníctvom aktivity Polohového rámca Európskej únie (European Union Location Framework (EULF)) v termíne do 25.09.2013 dotazníkový prieskum zameraný na využitie a integráciu polohových informácií v rámci e-Governmentu.

10. 9. 2013 Zasadanie KR NIPI 2013

Zasadanie Koordinačnej rady národnej infraštruktúry pre priestorové informácie sa konalo dňa 03. 09. 2013 na MŽP SR v Bratislave

20. 8. 2013 Zasadanie expertnej skupiny pre NIPI

Dňa 12.6.2013 sa v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia uskutočnilo zasadanie Expertnej skupiny pre Národnú infraštruktúru pre priestorové informácie (ES NIPI).

13. 8. 2013 Registrácia do INSPIRE Pool of Experts

Európska komisia zriadila INSPIRE Pool of Experts (Fond INSPIRE Expertov) ako databázu expertov s vysokou úrovňou odbornosti v jednej alebo viacerých oblastiach relevantných pre implementáciu a správu INSPIRE. Experti budú oslovovaný, aby poskytli ad hoc vstup do diskusií týkajúcich sa INSPIRE implementácie a / alebo sa podieľať na aktivitách podskupín zriadených Skupinou pre INSPIRE Implementáciu a Správu (INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG)) na riešenie špecifických úloh implementácie a správy INSPIRE.

7. 6. 2013 Testovanie a validácia súladu

Problematika testovania a validácie súladu jednotlivých INSPIRE komponent sa stáva aktuálnou predovšetkým pre poskytovateľov a tvorcov digitálneho priestorového obsahu a súvisiacej funkcionality. Z dôvodu narastajúcich požiadaviek o sprístupnenie informácií o možnostiach testovania a validácie v kontexte INSPIRE dochádza k rozšíreniu štruktúry webstránok INSPIRE@SK o predmetnú problematiku.

28. 5. 2013 Pripomienkovanie Návrhu SK INSPIRE Reportu 2013

V súvisloslosti s plnením INSPIRE reportingovych povinností zástupcovia SK INSPIRE Kontaktného bodu spristupňujú na pripomienkovanie návrh INSPIRE Správy členského štátu Slovenská republika 2013, poskytujúci sumarizáciu procesu tvorby a implementácie Smernice INSPIRE v podmienkach SR.

17. 4. 2013 INSPIRE Monitoring 2013 (za rok 2012) a INSPIRE Reporting (za roky 2010 - 2012)

Rovnako ako v minulých rokoch nadišiel čas zberu údajov do INSPIRE Monitorngu, v tomto roku rozšírený o v trojročných cykloch sa opakujúci INSPIRE Reporting, v zmysle požiadavky, ktorá vyplýva zo Smernice o INSPIRE, príslušných vykonávacích predpisov a dokumentov a zo zákona NR SR o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie č. 3/2010 Z.z..

15. 4. 2013 10. zasadnutie INSPIRE Committee

INSPIRE Komitologický výbor jednohlasne podporil na svojom poslednom zasadnutí 08.04.2013 návrh dodatku Vykonávacích predpisov pre témy II+III. Prijatím tohto dodatku a sprístupnením súvisiacej technickej dokumentácie sa finalizuje proces harmonizácie zostávajúcich 25 INSPIRE tém. Prostredníctvom INSPIRE tak dochádza k tvorbe súhrnného rámca pre interoperabilitu priestorových údajov v Európskej únii.

12. 4. 2013 Vyhodnotenie pripomienkovania SK prekladov Annex II+III

Na základe výzvy na Pripomienkovanie SK prekladov Vykonávacích predpisov pre témy II+III bolo v stanovenom termíne zaslaných takmer 500 pripomienok, ktoré boli vyhodnotené a následne zapracované do predložených relevantných dokumentov. Navrhnuté zmeny boli zaslané zástupcom INSPIRE EC teamu pre zváženie a zapracovanie do finálnej verzie dokumentu.

1. 4. 2013 Prvé pracovné stretnutie Rezortnej pracovnej skupiny INSPIRE

Dňa 27. marca 2013 sa v priestoroch Ministerstva životného prostredia uskutočnilo zasadanie Rezortnej pracovnej skupiny INSPIRE.

11. 2. 2013 Údajové špecifikácie ver.3rc3 pre témy II+III

Najnovšia verzia údajových špecifikácií (verzia 3 Release candidate) bola vypublikovaná na webstránkach INSPIRE. Predmetná verzia dokumentov predstavuje najnovšiu podobu takmer finálnej štruktúry priestorových údajov definovaných témami v prílohach II a III smernice INSPIRE.

1. 2. 2013 Pripomienkovanie SK prekladov Vykonávacích predpisov pre témy II+III

Prekladateľské centrum Európskej komisie (EK) dokončilo preklad návrhu dodatku Nariadenia 1089/2010 pre interoperabilitu súborov priestorových údajov a služieb za 25 tém, definovaných v prílohách II a III smernice INSPIRE. EK sprístupnila návrh SK prekladu Nariadenia prostredníctvom INSPIRE kontaktných bodov na pripomienkovanie v termíne do 15.2.2013.