10. zasadnutie INSPIRE Committee15.4.2013

INSPIRE Komitologický výbor jednohlasne podporil na svojom poslednom zasadnutí 08.04.2013 návrh dodatku Vykonávacích predpisov pre témy II+III. Prijatím tohto dodatku a sprístupnením súvisiacej technickej dokumentácie sa finalizuje proces harmonizácie zostávajúcich 25 INSPIRE tém. Prostredníctvom INSPIRE tak dochádza k tvorbe súhrnného rámca pre interoperabilitu priestorových údajov v Európskej únii.

Okrem toho bol zástupcami Európskej komisie predstavený aktualizovaný plán procesu ďalšej podpory implementácie a prevádzky INSPIRE (INSPIRE Maintenance and Implementation). Aktualizovaný návrh stavia na skúsenostiach získaných z procesu tvorby legislatívneho a technologického rámca INSPIRE, pričom reflektuje pripomienky k problematike získané počas roku 2012 predovšetkým z oblasti organizácie, procesov a identifikácie tém vyžadujúcich podporu pre úspešnú implementáciu INSPIRE.

Posledným bodom bola informácia o plánovanom procese legislatívnej revízie Smernice INSPIRE (INSPIRE Evaluation project – Art.23 2014 EC Report to Council and European Parliament), ktorej cieľom je v zmysle článku 23 smernice INSPIRE zabezpečiť report o implementácii INSPIRE, ktorý predloží Európska komisia Európskemu Parlamentu a Rade do termínu 15.05.2014. Kľúčovým vstupom pre tento report budú výsledky INSPIRE Reportingu realizovaného v priebehu roku 2013.