Údajové špecifikácie ver.3rc3 pre témy II+III11.2.2013

Najnovšia verzia údajových špecifikácií (verzia 3 Release candidate) bola vypublikovaná na webstránkach INSPIRE. Predmetná verzia dokumentov predstavuje najnovšiu podobu takmer finálnej štruktúry priestorových údajov definovaných témami v prílohach II a III smernice INSPIRE.

Údajové špecifikácie v súčasnej podobe reflektujú výsledky procesov testovania a konzultácií dotknutých subjektov k ich predchádzajúcej verzii, ako aj ďalších aktivít v rámci Tematických pracovných skupín (TWGs), Drafting Teamu pre Údajové špecifikácie (DS DT), INSPIRE Konsolidačného Teamu (CT). Údajové špecifikácie pre témz príloh II+III smernice INSPIRE boli pripravené podľa aktualizovanej štruktúry s rozpracovanou prílohou venovanou sérri abstraktných testov (Abstract Test Suite).

Spolu s údajovými špecifikáciami bol sprístupnený i nový rámcový dokument "Draft Guidelines for the use of Observations & Measurements and Sensor Web Enablement-related standards in INSPIRE Annex II and III data specification development".

Všetky dokumenty sú k dospozícii na webstránkach INSPIRE.