EULF - prieskum využitia a integrácie polohových informácií v rámci e-Governmentu13.9.2013

Spoločné výskumné centrum Európskej únie iniciovalo prostredníctvom aktivity Polohového rámca Európskej únie (European Union Location Framework (EULF)) v termíne do 25.09.2013 dotazníkový prieskum zameraný na využitie a integráciu polohových informácií v rámci e-Governmentu.

EULF je aktivitou podporovanou a realizovanou v rámci programu Európskej únie zameraného na Interoperabilné riešenia pre Európsku verjnú administratívu (programme on Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA)).

Snahou EULF je bližie adresovať (popísať) problematiku výmeny a zdieľania polohových informácií a využitia e-Služieb založených polohe v rámci kontextu elektronizácie verejnej správy (eGovernment).

Cieĺom tohto prieskumu je zmonitorovanie stavu využívania a integrácie polohových informácií v rámci eGovernmentu, vrátane identifikácie iniciatív a príkladov, ktoré napomáhajú a usmerňujú takúto integráciu.

Dotazník, je dostupný vo forme Word dokumentu a pozostáva zo 4 častí:

Prvá čásť má ambíciu napomôcť identifikácii rozsahu, do do akej miery a aké údaje o polohe sú používané a integrované v rôznych procesoch a taktiež výstupoch agiend verejnej správy

Druhá časť je zameraná na prínosy rozšírenejšieho a lepšieho využitia údajov o polohe

Tretia časť obsahuje otázky týkajúce sa inciatív a aktivít, ktoré prebiehajú preto, aby údaje o polohe boli integrované do e-Governmentu

Štvrtá časť uzatvára prieskum všeobecným zhodnotením bariér ako aj podporných mechanizmov ovplyvňujúcich integráciu údajov o polohe v rámci e-Governmentu.

V prípade záujmu o participáciu na prieskume očakávame Vaše odpovede do 25.9.2013 na adrese inspire_sk@sazp.sk