Nové organizačné subjekty na EÚ úrovni27.11.2013

Finalizácia legislatívno - technického rámca INSPIRE prináša požiadavky na podporu INSPIRE implementácie a zabezpešenia jej ďalšej prevádzky. V zmysle uvedeného Európska komisia iniciovala návrh a po jeho akceptácií aj zriadenie nových organizačných subjektov s cieľom zabezpečiť implementovateľnosť INSPIRE do praxe aj využiteľnosti v rôznych oblastiach.

Medzi novonavrhnté subjekty patia:

Maintenance and implementation group (MIG)

MIG je poradný orgán INSPIRE Committee, pozostávajúci zo zástupcov MSCP s cieľom zabezpečiť identifikáciu, prioritizáciu a adresovanie úloh vyplývajúcich z implementácie a zabezpečenia prevádzky INSPIRE v jednotlivých členských štátoch.

Pool of experts (PoE)

Predstavuje znalostnú databázu expertov reprezentujúcich dotknuté komunity a organizácie.

Interoperability Solutions for European Public Administrations Working Group on Spatial Information and Services (ISA SIS WG)

ISA SIS WG bola zriadená ako poradný orgán ISA Committee, s cieľom pomáhať pri definícií požiadaviek,  priorít a stanovení smeru ISA akcií zameraných na priestorové informácie a služby.

Viac informácií o poslaní týchto organizačných subjektov, vrátane možností ich prepojenia je  k dispozícii prostredníctom týchto webstránok.