Novelizácia vykonávacích predpisov pre Annex I až III11.12.2013

Vo vestníku Európskej únie bola zverejnené Nariadenie Komisie (EÚ) č . 1253/2013 z 21. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺň a nariadenie (EÚ) č . 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov. Predmetným dokumentom sa okrem novelizovaných častí všeobecného rámca interoperability a tém z prílohy I smernice INSPIRE, legislatívne definujú požiadavky na údaje definované v prílohách II a III.

Predmetný dokument je výsledkom viac ako štvorročného procesu tvorby údajových špecifikácií pre témy definované v prílohách II a III smernice INSPIRE ako aj ďalších súvisiacich technických dokumentov.

Dokument, vrátane ďalších informácií je k dispozícii v sekcii Interoperabilita