Pripomienkovanie Návrhu SK INSPIRE Reportu 201328.5.2013

V súvisloslosti s plnením INSPIRE reportingovych povinností zástupcovia SK INSPIRE Kontaktného bodu spristupňujú na pripomienkovanie návrh INSPIRE Správy členského štátu Slovenská republika 2013, poskytujúci sumarizáciu procesu tvorby a implementácie Smernice INSPIRE v podmienkach SR.

Tento dokument predstavuje sumarizáciu výsledkov obdržaných prostredníctvom procesu INSPIRE Monitoringu a Reportingu.

 

Návrh SK INSPIRE Reportu 2013  (678kB), *.rtf (6,27MB)

Nakoľko považujeme proces konzultácie dokumentu tohoto typu za zásadný, požiadali sme Európsku komisiu o poskytnutie časového priestoru na finalizáciu a odkonzultovanie tohto dokumentu s dotknutými subjektmi.
Radi by sme Vás preto touto formou vyzvali na zaslanie Vašich prípadných námetov a pripomienok formou sledovania zmien v dokumente.

 

Vaše námety a pripomienky je potrebné poslať na e-mail adresu:
 inspire_eu@sazp.sk v termíne do 31. Mája.

 

Sme si vedomí, obmedzeného časového priestoru, preto ak Vám okolnosti neumožnia zaslať Vaše pripomienky v termíne, kontaktujte nás prosím prostredníctvom vyššie uvedenej email adresy pre koordináciu ďalšieho spoločného postupu.

 

Za Vasu spolupracu a porozumenie vopred ďakujeme.

Pozn.: Pre informáciu SK monitoring 2013