Pripomienkovanie SK prekladov Vykonávacích predpisov pre témy II+III1.2.2013

Prekladateľské centrum Európskej komisie (EK) dokončilo preklad návrhu dodatku Nariadenia 1089/2010 pre interoperabilitu súborov priestorových údajov a služieb za 25 tém, definovaných v prílohách II a III smernice INSPIRE. EK sprístupnila návrh SK prekladu Nariadenia prostredníctvom INSPIRE kontaktných bodov na pripomienkovanie v termíne do 15.2.2013.

Rozšírenie o témy z príloh (annexov) II a III si vyžiadalo novelizáciu legislatívneho textu Nariadenia 1089/2010 ako aj prílohy (na stiahnutie) k Nariadeniu:

 • Príloha I (str. 1-23) Nariadenie 1089/2010 – „Spoločné typy, definície a požiadavky“ (novelizovaná časť už platného Nariadenia)
 • Príloha II (str. 24-39) „Témy prílohy I“ (novelizované časti: Súradnicové referenčné systémy, Geografické systémy sietí, Správne jednotky)
 • Príloha III (str. 40-122) – „Témy prílohy II“ (nové časti)
 • Príloha IV (str. 123-376) – „Témy prílohy III“ (nové časti)

Pokiaľ je Vám niektorá z nižšie uvedených tém profesionálne, alebo záujmovo blízka, neváhajte využiť príležitosť pripomienkovať preklad:

 • vyplnením formulára na zasielanie námetov a pripomienok
 • a zároveň formou sledovania zmien predmetných súborov

Prípadné námety a pripomienky je potrebné poslať na inspire_eu@sazp.sk v termíne do 15. februára.

Témy prílohy (Annex) II:

 • Výška
 • Krajinná pokrývka (land cover)
 • Ortometria
 • Geológia

Témy prílohy (Annex) III:

 • Štatistické jednotky
 • Budovy
 • Pôda
 • Využitie územia
 • Ľudské zdravie a bezpečnosť
 • Verejné a štátne služby
 • Zariadenia na monitorovanie životného prostredia
 • Výrobné a priemyselné zariadenia
 • Poľnohospodárske zariadenia a zariadenia akvakultúry
 • Rozmiestnenie obyvateľstva – demografia
 • Spravované – obmedzené – regulované zóny a jednotky podávajúce správy
 • Zóny prírodného rizika
 • Atmosférické podmienky
 • Meteorologické geografické prvky
 • Biogeografické regióny
 • Habitaty a biotopy
 • Výskyt druhov
 • Zdroje energie
 • Zdroje nerastných surovín

Zastúpenie doménovej expertízy za každú z vyššie uvedených tém, zabezpečí terminologickú a sémantickú správnosť prekladov, čo uľahčí transformáciu existujúcich údajových štruktúr do podoby umožňujúcej vzájomnú interoperabilnú výmenu a zdieľanie priestorových informácií od lokálnej úrovne až po úroveň Európsku (prípadne globálnu).

Hlavným cieľom legislatívnej iniciatívy INSPIRE je zvýšiť využitieľnosť údajov s priamym alebo nepriamym odkazom na konkrétnu polohu, alebo geografickú oblasť zavedením všeobecných pravidiel zameraných na tvorbu tzv. Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve. Napriek pôvodnému prioritnému zameraniu na oblasti  životného prostredia a politík alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie, iniciatíva práve svojim širokým doménovým záberom 34 tém vytvorila predpoklady pre využitie hlavných INSPIRE princípov aj v ďalších oblastiach.

Proces pripomienkovania bude koordinovaný SAŽP, ktorá bude zbierať a sumarizovať pripomienky a námety. Veríme že finálna podoba prekladu vykonávacích predpisov zabezpečí ich plynulú implementáciu doknutými subjektmi.

Vopred ďakujeme za Vaše úsilie a spoluprácu.