Verejná konzultácia INSPIRE implementácie11.12.2013

V súvislosti so strednodobým hodnotením smernice INSPIRE Európska komisia sprístupnila túto verejnú konzultáciu. Jej cieľom je zhromaždiť názory širokej verejnosti a všetkých zainteresovaných strán so zámerom posúdiť, či prebiehajúce opatrenia na vytvorenie infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve podľa smernice INSPIRE 2007/2/ES aj naďalej smerujú k splneniu sledovaných cieľov. Konzultácia je sprístupnená do 24/2/2014.

Výsledky tejto verejnej konzultácie prispejú k priebežnému hodnoteniu politiky INSPIRE, ktoré sa podľa smernice musí uskutočniť 7 rokov po nadobudnutí jej účinnosti. Výsledok hodnotenia politiky bude predložený Európskemu parlamentu a Rade v roku 2014 a môže viesť k nápravným politickým opatreniam na úpravu súčasných prístupov, aby v kontexte neustáleho vývoja lepšie zodpovedali pôvodným cieľom iniciatívy INSPIRE. V rámci konzultácie sa prostredníctvom dotazníka zhromažďujú informácie o názoroch na smernicu INSPIRE z čo najväčšieho počtu zdrojov, ku ktorým patria vlády, poskytovatelia a používatelia údajov z verejného sektora, komerční a nekomerční používatelia a ďalšie zainteresované strany.

Termín priebehu konzultácie: 02.12.2013 – 24.02.2014

Ďakujeme za Váš názor.

EC a SK INSPIRE team.

 

 

 

Výsledky tejto verejnej konzultácie prispejú k priebežnému hodnoteniu politiky INSPIRE,
ktoré sa podľa smernice musí uskutočniť
7
rokov po nadobudnut
í jej účinnosti. Výsledok
hodnotenia politiky bude predložený Európskemu parlamentu a Rade v roku
2014
a môže
viesť k nápravným politickým opatreniam na úpravu súčasných prístupov, aby v kontexte
neustáleho vývoja lepšie zodpovedali pôvodným cieľom iniciat
ívy INSPIRE.
V rámci konzultácie sa prostredníctvom dotazníka zhromažďujú informácie o názoroch na
smernicu INSPIRE z čo najväčšieho počtu zdrojov, ku ktorým patria vlády, poskytovatelia a
používatelia údajov z verejného sektora, komerční a nekomerční použ
ívatelia
a ďalšie
zainteresované strany.