Vyhodnotenie pripomienkovania SK prekladov Annex II+III12.4.2013

Na základe výzvy na Pripomienkovanie SK prekladov Vykonávacích predpisov pre témy II+III bolo v stanovenom termíne zaslaných takmer 500 pripomienok, ktoré boli vyhodnotené a následne zapracované do predložených relevantných dokumentov. Navrhnuté zmeny boli zaslané zástupcom INSPIRE EC teamu pre zváženie a zapracovanie do finálnej verzie dokumentu.

Vypublikovaná výzva adresovala novelu Nariadenia Komisie č.1089/2010 ako aj jej príloh v rámci ktorých boli novelizované existujúce časti Vykonávacích predpisov pre interoperabilitu priestorových údajov a služieb ako aj doplnené údajové špecifikácie pre témy priestorových údajov definované v prílohách II a III smernice INSPIRE. 

Touto formou by sme chceli poďakovať všetkým účastníkom procesu pripomienkovania a vyjadriť presvedčenie, že pripomienky budú zohľadnené v konečnom znení vykonávacích predpisov.

O finálnej podobe Sk verzie dokumentov budeme informovať ihneď po ich sprístupnení.