Zasadanie KR NIPI 201310.9.2013

Zasadanie Koordinačnej rady národnej infraštruktúry pre priestorové informácie sa konalo dňa 03. 09. 2013 na MŽP SR v Bratislave

Rokovanie pracovnej skupiny otvoril a viedol predseda Koordinačnej rady národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (ďalej KR NIPI), riaditeľ odboru informatiky ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (OI MŽP SR), Ing. Ondrej Kliment

Rokovanie ďalej prebiehalo podľa schváleného programu.

Záznam z rokovania

Záverečná správa o činnosti KR NIPI 2013