29. 7. 2014 Národný geoportál

Národný geoportál je už v prevádzke na stránkach http://geoportal.gov.sk.

8. 7. 2014 Konzultácia správy "INSPIRE Policy Evaluation"

Európska komisia zverejnila na konzultáciu návrh výsledkov projektu „INSPIRE Policy Evaluation“, v rámci ktorého mali členské štáty možnosť vyjadriť svoje skúsenosti s implementáciou INSPIRE. Konzultácia je sprístupnená do 29/7/2014.

3. 7. 2014 Zasadanie koordinačnej rady pre NIPI

Dňa 28.4.2014 sa v priestoroch MŽP SR zišla Koordinačná rada pre NIPI, rokovanie v zmysle programu viedol predseda KR NIPI Ing. Ondrej Kliment, zúčastnilo sa ho trinásť stálych členov a jeden prizvaný expert.

16. 5. 2014 Výsledky INSPIRE monitoringu za rok 2013

Aktuálne informácie o stave implementácie národnej infraštruktúry priestorových informácií sú sprístupnené za rok 2013 prostredníctvom INSPIRE SK Monitoringu.

30. 4. 2014 Úvodné zasadnutie TPVSS 07.04.2014

Začiatkom apríla 2014 prebehlo úvodné stretnutie Tematickej podskupiny pre využívanie súborov a služieb priestorových údajov, ktorej cieľom je otvoriť diskusiu na tému akým spôsobom usmerniť tvorcov a užívateľov priestorových údajov a služieb v oblasti ich zdieľania.

31. 3. 2014 Zasadnutie INSPIRE Commitee 28.03.2014

Hlavným predmetom posledného zasadnutia INSPIRE Commitee bolo hlasovanie k poslednej verzii implementačných pravidiel pre služby priestorových údajov.

14. 2. 2014 Výzva na nomináciu členov do Pracovnej skupiny pre využívanie súborov a služieb

Tvorcovia priestorových údajov a služieb v mnohých prípadoch nevedia akým spôsobom vhodne zadefinovať podmienky ich zdieľania, prístupu a využívania. Rovnako tak následne užívatelia nevedia akým spôsobom môžu nakladať s takýmto digitálnym priestorovým obsahom a jeho funkcionalitou. Cieľom tejto výzvy je tak dosiahnutie čo najvyššej miery využitia potenciálu priestorových údajov a služieb tak na strane ich poskytovateľov aj uživateľov.

15. 1. 2014 Prieskum dopytu trhu a ponuky v oblasti Geo ICT (Predĺžený termín!)

S rozvojom informačno-komunikačných technológií (ICT) prichádzajú nové možnosti a očakávania trhu na odbornú kompetentnosť aj v oblasti geoinformatiky. Nasýtenie tohto dopytu môže významne ovplyvniť ponuka dostupných možností vzdelávania. Ak máte záujem špecifikovať aký typ odborného profilu Vám na trhu práce chýba prípadne ak disponujete informáciami o aktuálnych možnostiach vzdelávania v tejto oblasti projekt GI-N2K prináša relevantný prieskum. Termín ukončenia prieskumu bol predlžený na základe žiadosti niektorých krajín do 19.02.2014!