26. 12. 2015 Zákon č.362/2015 Z.z. - novela zákona č.3/2010 Z.z.

V súlade s plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky bol dňa 12.11.2015 schválený zákon č.362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI). Zákon nadobudne účinnosť 01.05.2016.

19. 11. 2015 Konzultácia k spresneniu definície Služieb priestorových údajov

Vo väzbe na sprehľadnenie situácie ohľadne vzťahu medzi INSPIRE sieťovými službami a službami priestorových údajov, úzka skupina členov INSPIRE MIG-T pripravila návrh dokumentu "Scope and definition of Spatial Data Services" ako aj aktualizácie Usmernení k"Technical Guidance for INSPIRE Spatial Data Services and services allowing spatial data services to be invoked". Predmetné dokumenty boli sprístupnené ku konzultácii s možnosťou zaslania pripomienok do termínu 26.11.2015.

12. 11. 2015 Zasadanie koordinačnej rady pre NIPI 12.10.2015

Koordinačná rada pre NIPI zasadala v priestoroch Ministerstva životného prostredia 12. októbra 2015, Rokovanie otvoril a viedol predseda Koordinačnej rady národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (ďalej KR NIPI), Ing. Ondrej Kliment. Z 15 členov KR NIPI bolo prítomných 11, KR NIPI bola v súlade so schváleným organizačným a rokovacím poriadkom KR NIPI, Čl. 3, bod 11, uznášania schopná

26. 9. 2015 SmartOpenData verejná konzultácia

Možnosti využiť potenciál princípov semantického webu v oblasti podpory zdieľania a prepájania informácií z oblasti enviro prepojenych otvorenych udajov adresuje projekt SmartOpenData, ktorého aktuálne výsledky boli sprístupnené prostredníctvom verejnej konzultácie do 10.10.2015.

5. 9. 2015 DanubeHack

Slovenská agentúra životného prostredia a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s ďalšími podporovateľmi pripravujú v termíne 15-17.10.2015 podujatie s názvom DanubeHack - Prvý Open (Geo) Data hackathon v Bratislave.

24. 8. 2015 Zasadanie Expertnej skupiny pre NIPI 05.08.2015

Dňa 5. augusta sa konalo zasadanie Expertnej skupiny pre NIPI v priestoroch Polus Tower 1(dieBerater) Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava. Pred samotným zasadnutím zo začiatkom 14:00 sa konalo informatívne podujatie projektu Register priestorových informácií (RPI).

3. 8. 2015 Zasadanie koordinačnej rady pre NIPI 24.06.2015

Koordinačná rada pre NIPI zasadala v priestoroch Ministerstva životného prostredia 24. júna 2015, Rokovanie otvoril a viedol predseda Koordinačnej rady národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (ďalej KR NIPI), Ing. Ondrej Kliment. Z 15 členov KR NIPI bolo prítomných 11, KR NIPI bola v súlade so schváleným organizačným a rokovacím poriadkom KR NIPI, Čl. 3, bod 11, uznášania schopná.

31. 7. 2015 Revízia Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge (GI S&T BoK)

Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge (GI S&T BoK)poskytuje profil kľúčových oblasti domény geoinformatiky predovšetkým z akademického pohľadu so zámerom reflektovať požiadavky spoločnosti a samotného trhu. Dokument, ktorý vznikol v roku 2006 v Severnej Amerike bude v súčasnosti prostredníctvom projektu GI-N2K podrobený revízii na ktorej participácii sa môžte podieľat aj Vy.

2. 6. 2015 Novelizácia zákona č.3/2010 Z.z.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky do medzirezortného pripomienkového konania mimo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky ako iniciatívny materiál s termínom do 18.06.2015.

19. 5. 2015 INSPIRE monitoring 2015 za rok 2014 správa odoslaná

Dňa 15.5.2015 bola prostredníctvom Central Data Repository Európskej environmentálnej agentúry zverejnený formulár s výsledkami INSPIRE monitoringu za rok 2014.

4. 5. 2015 INSPIRE monitoring 2015 (za rok 2014)

Vážení kolegovia, tak ako každoročne si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri napĺňaní reportingových povinností voči Európskej komisii týkajúcich sa implementácie smernice INSPIRE.

31. 3. 2015 Workshop INSPIRE a Reporting v oblasti environmentálnej legislatívy

Európska komisia (DG JRC)organizovala v dňoch 27-28.01.2015 workshop INSPIRE MIG-P/MSCPs and Reporting under environmental acquis v Talianskej Ispre.Cieľom workshopu bolo poskytnutie informácií o aktivitách EK zameraných na využitie INSPIRE pre podporu reportingových aktivít, výmenu skúseností s členskými štátmi EÚ a prediskutovanie možností ďalšieho koordinovaného postupu v tejto oblasti.

11. 3. 2015 Prvé výsledky projektu GI-N2K

Problematika vzdelávania v oblasti geoinformatiky a využitia získaných vedomostí v praxi patria medzi témy, ktorým sa venuje projekt Geographic Information: Need 2 Know (GI-N2K). Hlavným cieľom projektu je analyzovať aktuálne požiadavky trhu, pokiaľ ide o vedomosti a zručnosti v tejto doméne a porovnať ich s aktuálnou ponukou odbornej prípravy. Projekt GI-N2K v súčasnosti dosiahol významný medzník dokončením štúdie GI-N2K. Nasledovný príspevok prináša prehľad prvých výstupov, ktoré sú už k dispozícii a ktoré môžu byť prínosom i pre Slovensko.

10. 2. 2015 Registre na podporu harmonizácie environmentálnych priestorových údajov

Podpora implementácie INSPIRE ako aj ďalších iniciatív zameraných na dosiahnutie jednoduchšej a efektívnejšej výmeny údajov spočíva i v oblasti implementácie registrov a systémov na ich podporu. Jedným z príkladov môže byť Systém registrov Environmentálnej infraštruktúry priestorových informácií.

12. 1. 2015 Konzultácia k Návrhu SK prekladu Guidance for Data Sharing

Pre zabezpečenie podpory implementácie opatrení v oblasti harmonizovaného v zdieľania, prístupu a využívania priestorových údajov a služieb kontexte INSPIRE bol pripravený návrh slovenského prekladu dokumentu Guidance for Data Sharing (09/01/2013), ktorý je k dispozícii na verejnú konzultáciu do 19.01.2015.