Konzultácia k spresneniu definície Služieb priestorových údajov19.11.2015

Vo väzbe na sprehľadnenie situácie ohľadne vzťahu medzi INSPIRE sieťovými službami a službami priestorových údajov, úzka skupina členov INSPIRE MIG-T pripravila návrh dokumentu "Scope and definition of Spatial Data Services" ako aj aktualizácie Usmernení k"Technical Guidance for INSPIRE Spatial Data Services and services allowing spatial data services to be invoked". Predmetné dokumenty boli sprístupnené ku konzultácii s možnosťou zaslania pripomienok do termínu 26.11.2015.

Nakoľko predmetné dokumenty adresujú komplexnú tému, ktorej implementácia bude predmetom legislatívnych záväzkov povinných osôb, odporúčame ich preštudovanie pre získanie lepšieho prehľadu v danej oblasti. Pokiaľ sú k dokumentom potrebné pripomienky, je potrebné ich zaslať prostredníctvom tohto formulára do termínu 26.11.2015 na adresu "inspire_sk@sazp.sk" s textom "SK_SDS" v predmete správy, pre prípravu konsolidovanej verzie za SR, ktorá bude následne prediskutovaná počas zasadnutia INSPIRE MIG T a MIG P stretnutí (01-04.12.2015, Rím, Taliansko).

Za prípadné námety a pripomienky vopred ďakuje,

EC a SK INSPIRE team