Novelizácia zákona č.3/2010 Z.z.2.6.2015

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky do medzirezortného pripomienkového konania mimo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky ako iniciatívny materiál s termínom do 18.06.2015.

Príprava a predloženie materiálu je zdôvodnené dvoma základnými skutočnosťami. Prvým dôvodom prípravy návrhu zákona je pilotné konanie Európskej komisie týkajúce sa riadnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (Ú. v. EÚ. L108/1, 25. 4. 2007). Druhým dôvodom prípravy návrhu zákona je potreba vytvorenia legislatívneho predpokladu pre zriadenie a fungovanie Registra priestorových informácií.

Viac informácií