Prvé výsledky projektu GI-N2K11.3.2015

Problematika vzdelávania v oblasti geoinformatiky a využitia získaných vedomostí v praxi patria medzi témy, ktorým sa venuje projekt Geographic Information: Need 2 Know (GI-N2K). Hlavným cieľom projektu je analyzovať aktuálne požiadavky trhu, pokiaľ ide o vedomosti a zručnosti v tejto doméne a porovnať ich s aktuálnou ponukou odbornej prípravy. Projekt GI-N2K v súčasnosti dosiahol významný medzník dokončením štúdie GI-N2K. Nasledovný príspevok prináša prehľad prvých výstupov, ktoré sú už k dispozícii a ktoré môžu byť prínosom i pre Slovensko.

Projekt vychádza z Americkej metodiky „The GeoInformatics Science & Technology Body of Knowledge (GI S&T BoK), ktorú   má za cieľ aktualizovať a prispôsobiť špecifikám Európskeho prostredia. Projekt GI N2K na Slovensku zastupuje Slovenská agentúra životného prostredia v s podporou ďalších inštitúcií,  iniciatív a individuálnych expertov.

Medzi prvé výsledky implementácie projektu patria:

1. The GI-N2K Study

Jedným z cieľov projektu GI-N2K je lepšie porozumieť dopytu a ponuke vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti Geoinformačných systémov a technológií (GIS&T) v Európe. Aby bolo možné analyzovať prekryv medzi vedomosťami a kompetenciami, ktoré sú vyžadované zamestnávateľmi a organizáciami v tejto oblasti a aktuálnou ponukou vedomostí a kompetencií, ktoré sú k dispozícií prostredníctvom študijných programov, osnov a kurzov v Európe, boli realizované dva prieskumy.

Správa s názvom "Integrovaná analýza dopytu a ponuky geopriestorového vzdelávania a odbornej prípravy", vyhodnocuje výsledky oboch prieskumov. Opisuje situáciu v roku 2014 v súvislosti s dopytom a ponukou vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti Geoinformačných systémov a technológií (GIS&T). Analýza v správe sa zameriava na štyri nasledovné aspekty: vedomie a využitie GIS&T BoK; referenčný dokument vedomostí GI domény; možné medzery medzi potrebnými kompetenciami a ponukou vzdelávania; a neúplnosť GIS&T BoK.

Detailnejšie analýzy a diskusie výsledkov oboch prieskumov GI-N2K možno nájsť v dvoch ďalších  správach z prieskumov GI-N2K. Správa "Analýza dopytu po geopriestorovom vzdelávaní a odbornej príprave" prezentuje výsledky GI-N2K prieskumu o dopyte po pracovných síl v GIS&T. Ďalšia správa "Analýza ponuky geopriestorového vzdelávania a odbornej prípravy", uvádza výsledky prieskumu v z pohľadu ponuky výučby v GIS&T.

Na prieskumoch participovali aj inštitúcie a experti zo Slovenskej republiky, za čo im aj na tomto mieste patrí poďakovanie.

2. UCGIS BoK2 Report

GI-N2K nadväzuje na existujúcu GIS&T BoK vyvinutú konzorciom Amerických univerzít pre geografické informačné vedy (the American University Consortium for Geographic Information Science - UCGIS), ktorá bola publikovaná v roku 2006 Asociáciou amerických geografov (the Association of American Geographers). Projekt GI-N2K má za ambíciu stavať na skúsenostiach získaných pri navrhovaní pôvodnej GIS&T BoK, pri zohľadnení nedávnych iniciatív v USA zameraných na jej aktualizáciu.

Správa popisujúca prvé výsledky revízie GIS&T Body of Knowledge 2.0 Project je dostupná prostredníctvom webstránok UCGIS.

3. Komunikácia a informovanosť

Pre zvýšenie povedomia o aktivitách projektu GI-N2K bolo vytvorených niekoľko nástrojov a mechanizmov:

  • Projektový sumár (GI-N2K fact sheet) opisuje projekt, jeho hlavné ciele, metodiku, konzorcium, a očakávané výsledky, pričom môže byť použitý na zvýšenie všeobecného povedomia o projekte.

Projekt GI-N2K taktiež ponúka záujemcom možnosť užšej spolupráce formou Asociovaného partnerstva. Tento štatút poskytne možnosť užšieho prepojenia na aktivity a riešiteľský tím projektu v podobe participácie na aktivitách v rámci riešiteľov jednotlivých Znalostných oblastí (Knowledge Areas), účast na testovaní a validácii súvisiacich nástrojov. Aktivity asociovaného partnera sú postavené na dobrovoľnej báze  pričom  môžu v budúcnosti vyústiť do prípravy ďalších projektových zámerov v pozícii plnohodnotného partnera. V prípade záujmu o pozíciu asociovaného partnera nás prosím kontaktujte na tejto adrese. Informácie o organizácii a webstránke budú následne sprístupnené prostredníctvom webstránok projektu GI-N2K.