Registre na podporu harmonizácie environmentálnych priestorových údajov10.2.2015

Podpora implementácie INSPIRE ako aj ďalších iniciatív zameraných na dosiahnutie jednoduchšej a efektívnejšej výmeny údajov spočíva i v oblasti implementácie registrov a systémov na ich podporu. Jedným z príkladov môže byť Systém registrov Environmentálnej infraštruktúry priestorových informácií.

Údaje, metaúdaje a služby vymieňané v kontexte INSPIRE infraštruktúry obsahujú rad vlastností, ktorých hodnoty sú prevzaté zo zadefinovaných zoznamov položiek. Zvýšeniu interoperability napomôže odkazovanie na tieto hodnoty prostredníctvom jedinečných identifikátorov skôr než prostredníctvom textových popisov. Registre poskytujú prostriedky na prideľovanie identifikátorov položiek, vrátane ich názvu, definície, popisu (v prípade potreby i v rôznych jazykoch), prípadne i ďalších špecifických vlastností položiek.

Pre podporu tvorby výmenného modelu pre priestorové údaje vytvárané a spravované organizáciami rezortu Ministerstva životného prostredia SR bol vytvorený Register UML modelu katalógu tried prvkov, ktorý vznikol transformáciou pôvodného Katalógu objektov (KO) krajinno-ekologickej základne pre integrovaný manažment krajiny (KEZ IMK).

Tento model spolu s ďalšími registrami, je súčasťou Systému registrov Environmentálnej infraštruktúry priestorových informácií (ENIPI), ktorá bude predstavovať príspevok tohto rezortu do národnej infraštruktúry priestorových informácií.

Hlavným cieľom Systém registrov ENIPI je:

1.Poskytnúť jedinečné a perzistentné identifikátory pre opätovne využiteľné prvky
2.Jednoduchšie aktualizovať zmeny v Registri UML modelu Katalógu Tried Prvkov a v ďalších registroch
3.Uľahčiť prehľadávanie a vyhľadávanie
4.Podporiť proces mapovania a následnej transformácie údajov rezortu MŽP SR podľa požiadaviek INSPIRE
5.Podporiť opätovné využitie údajov rezortu MŽP SR aj v iných oblastiach

Viac informácií...

Údaje, metaúdaje a služby vymieňané v kontexte INSPIRE infraštruktúry obsahujú rad vlastností, ktorých hodnoty sú prevzaté zo zadefinovaných zoznamov položiek. Zvýšeniu interoperability napomôže odkazovanie na tieto hodnoty prostredníctvom jedinečných identifikátorov skôr než prostredníctvom textových popisov. Registre poskytujú prostriedky na prideľovanie identifikátorov položiek, vrátane ich názvu, definície, popisu (v prípade potreby i v rôznych jazykoch), prípadne i ďalších špecifických vlastností položiek.

Pre podporu tvorby výmenného modelu pre priestorové údaje vytvárané a spravované organizáciami rezortu Ministerstva životného prostredia SR bol vytvorený Register UML modelu katalógu tried prvkov, ktorý vznikol transformáciou pôvodného Katalógu objektov (KO) krajinno-ekologickej základne pre integrovaný manažment krajiny (KEZ IMK).
Tento model spolu s ďalšími registrami, je súčasťou Systémom registrov Environmentálnej infraštruktúry priestorových informácií (ENIPI), ktorá bude predstavovať príspevok tohto rezortu do národnej infraštruktúry priestorových informácií.

Hlavným cieľom Systém registrov ENIPI je:

1. Poskytnúť jedinečné a perzistentné identifikátory pre opätovne využiteľné prvky
2. Jednoduchšie aktualizovať zmeny v Registri UML modelu Katalógu Tried Prvkov a v ďalších registroch
3. Uľahčiť prehľadávanie a vyhľadávanie
4. Podporiť proces mapovania a následnej transformácie údajov rezortu MŽP SR podľa požiadaviek INSPIRE.
5. Podporiť opätovné využitie údajov rezortu MŽP SR aj v iných oblastiach.