Zákon č.362/2015 Z.z. - novela zákona č.3/2010 Z.z.26.12.2015

V súlade s plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky bol dňa 12.11.2015 schválený zákon č.362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI). Zákon nadobudne účinnosť 01.05.2016.

Proces novelizácie zákona NIPI bol zdôvodnený dvoma základnými skutočnosťami. Prvým dôvodom prípravy návrhu zákona boli pripomienky Európskej komisie týkajúce sa riadnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (Ú. v. EÚ. L108/1, 25. 4. 2007). Druhým dôvodom prípravy návrhu zákona bola potreba vytvorenia legislatívneho predpokladu pre zriadenie a fungovanie Registra priestorových informácií.

Viac informácií