Zasadanie koordinačnej rady pre NIPI 24.06.20153.8.2015

Koordinačná rada pre NIPI zasadala v priestoroch Ministerstva životného prostredia 24. júna 2015, Rokovanie otvoril a viedol predseda Koordinačnej rady národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (ďalej KR NIPI), Ing. Ondrej Kliment. Z 15 členov KR NIPI bolo prítomných 11, KR NIPI bola v súlade so schváleným organizačným a rokovacím poriadkom KR NIPI, Čl. 3, bod 11, uznášania schopná.

Viac informácií