Verejná konzultácia k legislatívnym a doplňujúcim dokumentom pre oblasti INSPIRE Monitoringu a Interoperability14.12.2018

V rámci záverov z 9 rokovania INSPIRE pracovnej skupiny INSPIRE MAINTENANCE AND IMPLEMENTATION EXPERT GROUP (MIG) bol členským štátom poskytnutý priestor na konzultáciu návrhu novely Nariadenia pre interoperabilitu a sprievodného vysvetlenia k novele rozhodnutia pre INSPIRE monitoring a podávanie správ.

Na základe záverov z posledného rokovania INSPIRE MIG je možné participovať na pripomienkovaní nasledovných dokumentov:

1. Vysvetlenia k novelizovanému vykonávaciemu rozhodnutiu týkajúceho sa monitorovania a podávania správ. Tento dokument poskytuje bližšie informácie k novele rozhodnutia pre monitoring a podávanie správ, ktorá bola prijatá na 15. zasadnutí INSPIRE Committee.


2. Návrh novely nariadenia pre interoperabilitu 1089/2010. Táto novela má za ambíciu odstrániť identifikované nedostatky,  presunúť hodnoty zoznamov kódov (číselníkov) z legislatívneho textu do INSPIRE registry pre zabezpečenie ich lepšej správy. Názvy číselníkov ostanú v legislatívnom texte. Ďalšie zmeny sa dotýkajú spresnenia konceptov „voidability“ a „multiplicity“ ako aj rozšírenia možných podporovaných súradnicových systémov.  Táto konzultácia zahŕňa iba komentáre k zapracovaným zmenám, návrhy úprav v textácii, prípadne objasnenia nezrovnalostí.  V tejto fáze už nové zásadné úpravy nebude možné zohľadniť. 

Návrh novely nariadenia so zmenami vyznačenými v revíziách je dostupný prostrednítvom tohto odkazu. Pre lepšiu orientáciu v navrhovaných zmenách je k dispozícii aj tabuľka s ich zoznamom ako aj tabuľka, v ktorej sú vyznačené zmeny a doplnenia v číselníkoch.

Prípadné pripomienky a návrhy je potrebné zaslať v prípade dokumentu 1 priamo v texte emailu a v prípade dokumentu 2 vo forme sledovania zmien na adresu inspire@enviro.gov.sk do 21. 1. 2019.