Implementácia projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb2.9.2020

Po takmer dvojročnej etape prípravy projektového zámeru Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) vstupuje podpisom zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa tento projekt do fázy svojej implementácie.

Hlavným cieľom projektu bude zabezpečiť zlepšenie fungovania verejnej správy vďaka efektívnemu sprístupňovaniu a využívaniu priestorových údajov a služieb.

Národný projekt Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) adresuje problematiku zlepšenia fungovania verejnej správy vďaka efektívnemu sprístupňovaniu a využívaniu priestorových údajov a služieb. Napriek tomu, že organizácie verejnej správy vytvárajú a využívajú široké spektrum týchto údajových zdrojov, ich zdieľanie a využívanie v celospoločenskom kontexte zďaleka nedosahuje ich potenciál. Prostredníctvom projektu ESPUS sa využije a zlepší existujúci legislatívny rámec definujúci Národnú infraštruktúru priestorových informácií (INSPIRE) a prostredníctvom synergie s aktivitami elektronizácie verejnej správy (eGovernment) sa zabezpečí zvýšenie dostupnosti, kvality a využiteľnosti priestorových údajov a služieb. Na dosiahnutie efektívneho sprístupnenia a využitia tohto digitálneho priestorového obsahu a funkcionality ESPUS zabezpečí organizačno – metodický rámec zavedením efektívneho manažmentu priestorových údajov. V neposlednom rade projekt poskytne odbornú kapacitnú podporu, vrátane posilnenia zvyšovania povedomia v predmetnej oblasti.

Ďalšie informácie o projekte