INSPIRE monitoring 2017 (od roku 2016) - príprava12.4.2017

V súvislosti so zabezpečením procesu INSPIRE monitoringu zriaďovania a používania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie v zmysle Zákona č.362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI) Ministerstvo životného prostredia poskytuje usmernenie k zabezpečeniu INSPIRE monitoringu pre Slovenskú Republiku pre rok 2017 s zohľadnením zmien od roku 2016.

Hlavným cieľom procesu INSPIRE Monitoringu je sledovanie vývoja zriaďovania a používania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie. V zmysle relevantných  legislatívnych požiadaviek Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky koordinuje a monitoruje zriaďovanie a používanie národnej infraštruktúry pre priestorové informácie.

V zmysle uvedeného, na základe doposiaľ realizovaného Monitoringu ako aj vo väzbe na zefektívnenie Monitoringu do budúcnosti poskytuje nasledovné usmernenie pre povinné osoby.