INSPIRE monitoring 2018 (od roku 2017) - príprava27.4.2018

V súvislosti so zabezpečením procesu INSPIRE monitoringu zriaďovania a používania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie v zmysle Zákona č.362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky poskytuje usmernenie k zabezpečeniu INSPIRE monitoringu pre Slovenskú Republiku pre rok 2018 s zohľadnením zmien od roku 2017.

Hlavným cieľom procesu INSPIRE Monitoringu je sledovanie vývoja zriaďovania a používania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie. V zmysle relevantných  legislatívnych požiadaviek Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky koordinuje a monitoruje zriaďovanie a používanie národnej infraštruktúry pre priestorové informácie.

Realizácia procesu INSPIRE Monitoringu bude v tomto roku zabezpečená plne automatizovaným spôsobom prostredníctvom údajov sprístupnených za Slovenskú republiku cez Národnú vyhľadávaciu službu, čo zabezpečí odstránenie doterajších disproporcií medzi údajmi dostupnými cez INSPIRE monitoring a údajmi dostupnými prostredníctvom INSPIRE Geoportálu.

Pre zabezpečenie spracovania údajov podľa požiadaviek Európskej komisie budú do SK Monitoringu zapracované informácie z Národnej vyhľadávacej služby dostupné k termínu do 10.05.2018.

Výsledky tohto monitorovania budú sprístupnené Európskej komisii  a verejnosti.