INSPIRE monitoring 2018 + štatistiky31.5.2018

Harmonizované údaje za témy z prílohy 1 by už mali byť k dispozícii prostredníctvom INSPIRE sieťových služieb a zdokumentované prostredníctvom INSPIRE metaúdajov. Slovenská republika tento rok prvý krát poskytla informácie o stave infraštruktúry priestorových informácií cez tzv. INSPIRE monitoring automatizovaným spôsobom.

K termínu posledného INSPIRE monitoringu (Máj 2018) boli za SR sprístupnené a dostupné cez INSPIRE Geoportal Thematic Viewer priestorové údaje prostredníctvom harmonizovaných sieťových služieb a zdokumentované metaúdajmi v plnom súlade pre päť zo siedmych tém v prílohe 1 zákona NIPI. Pri téme Parcely katastra nehnuteľností sú údaje už sprístupnené, no je potrebné dokončiť doladenie technických detailov. V prípade témy Adresy je v súčasnosti dostupný iba neúplný metazáznam v RPI.

V oblasti INSPIRE prioritných datasetov, ktoré sprístupňujú informácie o životnom prostredí, ktoré sú za Slovenskú republiku monitorované a zasielané v podobe správ Európskej komisii (EK) boli iniciované aktivity na sprístupnení pilotných datasetov prostredníctvom INSPIRE zobrazovacích a ukladacích služieb pre všetky relevantné oblasti.

 

V oboch oblastiach sa za posledné obdobie podarilo dosiahnuť výraznejší progres, za čo patrí vďaka všetkým dotknutým subjektom, no vo väzbe na zostávajúce INSPIRE témy ako aj prioritné datasety bude potrebné zintenzívniť úsilie pre ich harmonizované sprístupnenie a dosiahnutie plného súladu.