Konzultácia k Nariadeniu pre datasety s vysokou hodnotou16.6.2022

Vo väzbe na podporu implementácie Smernice pre otvorené údaje je sprístupnená konzultácia pre návh nadväzujúceho Vykonávacieho nariadenia o otvorených údajoch o súboroch údajov vysokej hodnoty.

V aktuálnej verzii sa kategórie údajov „Geopriestorové, Pozorovanie Zeme & životné prostredie a Mobilita“ v prílohe odkazujú na smernicu INSPIRE pre časti ich rozsahu a implementácie. Opätovné použitie existujúceho právneho rámca zabráni dvojitej implementácii a nekonzistencii. Na strane INSPIRE ponúka nadchádzajúca revízia príležitosť uistiť sa, že implementácia je plne v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice o otvorených údajoch.

Konzultácia je dostupná do termínu 21.06.2022