Konzultácia k návrhu aktualizácie Vykonávacích predpisov pre Monitoring & reporting a interoperabilitu28.6.2017

Na základe diskusie k možnej revízii niektorých INSPIRE Vykonávacích predpisov bol pripravený Návrh na aktualizácie Vykonávacích predpisov pre Monitoring a reporting (Rozhodnutie 2099/442/EC) a pre Interoperabilitu údajov a služeb (Nariadenie 1089/2010), ktorý Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sprístupňuje ku konzultácii s termínom do 31.08.2017.

Predmetný dokument "Possible revision of Implementing Rules" bol predložený na 12. zasadnutie INSPIRE Committe, ktoré sa uskutočnilo ihneď po 6. zasadnutí INSPIRE MIG dňa 14.06.2017 v Bruseli.

Obsah tohto dokumentu poskytuje mandát k rozpracovaniu konkrétneho textu k uvedeným Vykonávacím predpisom s cieľom zjednodušenia požiadaviek Vykonávacích predpisov a elimináciou nákladov na implementáciu INSPIRE. V zmysle uvedeného boli identifikované dve špecifické oblasti pre ktoré dokument vymedzuje odôvodnenia návrhov spolu s relevantným plánom pre INSPIRE Committee.

V oblasti Monitoringu a Reportingu navrhuje revíziu existujúcich indikátorov a prípadný návrh nových, ktoré uľahčia automatizáciu procesu INSPIRE monitoringu.

V oblasti interoperability je hlavnou motiváciou záujem o zlepšenie účinnosti a efektívnosti implementácie INSPIRE v oblastiach:

  • konzistencie s environmentálnym podávaním správ (eReporting)
  • pravidiel pre Zobrazenie (Portrayal)
  • pravidiel kódovania (Encoding rules)
  • konzistencie s údajovými tokmi pre štatistiku

Okrem uvedeného by aktualizácia zohľadnila ďalšie identifikované korektúry. Dokument taktiež obsahuje časový harmonogram spracovania predmetného návrhu s plánom ukončenia procesu na konci roku 2018.

Vaše námety a pripomienky prosím zasielajte prostredníctvom vzoru uvedeného v prílohe na konci predmetného dokumentu na adresu "inspire@enviro.gov.sk" s predmetom „SK_IR_MR_INT_2017“ do termínu 31.08.2017

Obsah tohto dokumentu poskytuje mandát k rozpracovaniu konkrétneho textu k uvedeným Vykonávacím predpisom.