Konzultácia k návrhu novely Rozhodnutia pre monitoring a reporting (2009/442/ES)12.12.2017

V nadväznosti na proces revízie nevyhnutných legislatívnych predpisov INSPIRE, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sprístupňuje návrh novely Rozhodnutia pre monitorovanie a podávanie správ (2009/442/ES) ku konzultácii s termínom do 31.01.2018.

Na základe aktivity 2016.2 Streamlining the monitoring and reporting, námetov členských štátov EÚ  a diskusie v rámci 7th meeting of the MIG pripravila Európska komisia prvý technický návrh novely Rozhodnutia pre monitorovanie a podávanie správ (2009/442/ES). Tento návrh adresuje nasledovné aspekty:

  • Zefektívnenie existujúcich ukazovateľov monitorovania;
  • Pridanie nového indikátora týkajúceho sa prioritných datasetov;
  • Zjednodušenie požiadaviek na podávanie správ zameraním sa na aktualizácie existujúcich informačných listov krajiny (country fact sheets).

Vaše námety a pripomienky prosím zasielajte prostredníctvom vzoru pre zasielanie pripomienok v anglickom jazyku na adresu s predmetom „SK_IR_MR_2017“ do termínu 31.01.2018.