Konzultácia k Návrhu SK INSPIRE Reportu 201610.5.2016

V súvisloslosti s plnením INSPIRE reportingovych povinností ako aj vo väzbe na sumarizáciu implementácie INSPIRE za obdobie rokov 2013-2015 Slovenská republika pripravila INSPIRE Report 2016. Jeho návrh predkladáme k verejnej konzultácii s termínom zaslania pripomienok do 13.05.2015

V zmysle článku 21 odst. 3 smernice INSPIRE je Slovenská republika povinná zaslať Európskej komisii správu, ktorá obsahuje súhrnné údaje o:

  • koordinácii poskytovateľov z verejného sektora a užívateľov súborov a služieb priestorových údajov z verejného sektora a sprostredkovateľských orgánov, ako aj o vzťahu s tretími stranami a o organizácii zabezpečenia kvality;
  • príspevku orgánov verejnej moci alebo tretích strán k fungovaniu a koordinácii infraštruktúry pre priestorové informácie;
  • informáciách o využívaní infraštruktúry pre priestorové informácie;
  • dohodách o zdieľaní údajov medzi orgánmi verejnej moci;
  • nákladoch a výhodách vyplývajúcich z vykonávania tejto smernice.

Predmetnú správu je potrebné zaslať do 15.05.2016, preto by sme chceli využiť zostávajúci čas na jej sprístupnenie pre verejnú konzultáciu.

Návrh SK INSPIRE Reportu 2016

Vaše námety a pripomienky prosím zasielajte formou sledovania zmien na adresu "inspire_sk@sazp.sk" s predmetom „SK_INSPIRE_Report“ do termínu 13.05.2016 (vrátane).

Ospravedlňujeme sa za krátky časopriestor a vopred ďakujeme za všetky námety a pripomienky.