Konzultácia k SK INSPIRE Action Plan 2016 - 202127.4.2016

Slovenská republika pripravila na základe zaverov bilaterálneho rokovania s Europskou komisiou Akčný plán implementácie INSPIRE pre obdobie rokov 2016-2021. Jeho návrh predkladáme k verejnej konzultácii s termínom zaslania pripomienok do 09.05.2015

Cieľom bilaterálneho stretnutia zástupcov Slovenskej republiky a Európskej komisie 11.03.2016 v Brusseli bolo objasnenie nedostatkov v implementácii INSPIRE a identifikácia možných opatrení na ich elimináciu a naplnenie legislatívnych záväzkov ako aj potenciálu INSPIRE do roku 2021.

V zmysle záverov uvedeného stretnutia SR pripravila návrh Akčný plán implementácie INSPIRE pre obdobie rokov 2016-2021. Tento návrh bol 26.4.2016 predstavený na zasadnutí Koordinačnej rady Národnej infraštruktúry priestorových informácií a touto formou je sprístupnený na verejnú konzultáciu.

Vaše námety a pripomienky prosím zasielajte na adresu "inspire_sk@sazp.sk" s predmetom „SK_INSPIRE_Action_Plan“ do termínu 09.05.2016.

Súvisiace dokumenty: