Konzultácia k SK metaúdajovému profilu 2.030.10.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sprístupňuje na konzultáciu návrh SK metaúdajového profilu. Cieľom tohto dokumentu je zabezpečiť podporu implementácie požiadaviek INSPIRE v oblasti metaúdajov a zapracovanie nových legislatívnych požiadaviek a technických odporúčaní.

Z dôvodu potrieb zosúladenia momentálne platného SK metaúdajového profilu s legislatívnymi požiadavkami v oblasti INSPIRE (NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1311/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 976/2009, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu INSPIRE prvok metaúdajov  a Technickými usmerneniami pre metaúdaje v. 2.0) ako aj snahy zlepšiť situáciu v oblasti tvorby, správy a využívania metaúdajov a geozdrojov, ktoré popisujú pripravilo MŽP SR návrh SK metaúdajového profilu 2.0.

Dokument prispieva aj k posilnením možností využívania centrálnych komponent INSPIRE (INSPIRE Re3gistry). Okrem uvedených motivácií dokument adresuje aj ambíciu pripraviť metaúdaje z RPI na ľahšiu integráciu s metaúdajmi pre otvorené údaje v Portáli otvorených dát  v rámci aktivít synergie INSPIRE a eGovernment, tak aby metaúdaje pre geozdroje nebolo potrebné duplicitne aktualizovať v oboch metainformačných systémoch a tieto boli systematicky integrované. Dokument je sprístupnený na verejnú konzultáciu.

Prípadné námety a pripomienky je možné zaslať formou sledovania zmien na email adresu inspire@enviro.gov.sk do termínu 30.11.2020.