Konzultácia návrhu SK INSPIRE Country Fiche a monitoringu 20196.5.2019

V súvislosti so zabezpečením legislatívnych požiadaviek v oblasti INSPIRE monitoringu a podávania správ sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na konzultáciu návrh SK INSPIRE Country Fiche a monitoringu 2019.

SK INSPIRE monitoring a reporting bude v roku 2019 prebiehať v tzv. prechodnom režime, kedy je v platnosti stále aktuálne Rozhodnutie pre Monitoring a reporting 2009/442/ES a zároveň sa očakáva prijatie jeho novelizácie. Tento stav spôsobí, že v zmysle legislatívnych požiadaviek bude potrebné zabezpečiť:

  • Monitoring a reporting podľa doposiaľ platnej legislatívy k 15.05.2019:
    • Príprava stručnej INSPIRE správy (Country Fiche)
    • Príprava monitoringu
  • Prechod na nový režim monitoringu cez národnú vyhľadávaciu službu:
    • k 15.12.2019 so zberom údajov
    •  k 31.03.2020 s publikáciou výsledkov

 

V zmysle uvedeného je možné zaslať prípadné námety a pripomienky k:

Prípadné námety a pripomienky prosíme zaslať na email adresu inspire@enviro.gov.sk do termínu 13.05.2019.